Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 24

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 960 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
363
Håi hai m¬i bèn
C¸i gót trong th¾ng b¹i
é phÇn .
Trong giíi giang hå , mçi ngµy ®Òu cã nh÷ng trËn quyÕt ®Êu .
§ñ c¸c h¹ng ngêi , ®ñ c¸c nguyªn nh©n , ®ñ c¸c ph¬ng thøc quyÕt ®Êu .
Nhng chç quyÕt ®Êu ®óng nghÜa , ®óng víi tÝnh chÊt cña nã chØ cã mÊy n¬i .
§ã lµ ®ång hoang , rõng vµ phÇn mé .
PhÇn nhiÒu ngêi ta thÝch b·i tha ma .
Trong mêi trËn quyÕt ®Êu chØ cã mét lµ kh«ng cã ngêi chÕt , mét lµ nhiÒu
nhÊt chÕt ®¸ng lý ph¶i nãi lµ kh«ng trËn quyÕt ®Êu nµo mµ kh«ng cã ngêi chÕt .
Hä chän b·i tha ma , cã lÏ cã hËu ý rÊt râ rµng .
§ªm ®· vÒ khuya , s¬ng phñ kh¸ nhiÒu .
L÷ Phông Tiªn vÉn ¸o tr¾ng nh tuyÕt phñ , h¾n ®øng im l×m tríc mét nÊm
mé cao tríc tÊm mé bia . §øng xa xa nh×n l¹i víi ngêi tÇm thíc vµ víi chiÕc ¸o
tr¾ng l¹nh lïng tr«ng h¾n y nh lµ sø gi¶ cña tö thÇn .
Linh Linh nÐp s¸t vµo m×nh Lý TÇm Hoan , nµng run rÈy v× s¬ng , v× sî .
TiÓu Phi rÇm giäng :
- Dang ra .
Linh Linh thôt ra sau lng cña Lý TÇm Hoan :
- T«i ?
Nµng nh×n TiÓu Phi b»ng ®«i m¾t lÊm lÐt .
TiÓu Phi l¹nh lïng :
- T«i b¶o c« ®Êy .
Linh Linh cói ®Çu sî sÖt :
- C¸c anh nãi chuyÖn t«i kh«ng thÓ ... nghe ®îc hay sao ?
TiÓu Phi nãi :
- C« kh«ng thÓ nghe , kh«ng cã ai cã thÓ nghe .
Lý TÇm Hoan thë ra nãi víi Linh Linh thËt dÞu :
- Ngêi ta chÞu khã ngåi víi c« mÊy ngµy liÒn , b©y giê c« còng nªn ®Õn víi
ngêi ta mét chót .
M
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 24 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 24 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 24 9 10 930