Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 25

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 785 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
377
Håi thø hai m¬i l¨m
ChuyÖn cña Kinh V« M¹ng
ý TÇm Hoan lµ con ngêi kh«ng bao giê tr¸nh nÐ .
H¾n ®èi diÖn víi L÷ Phông Tiªn nh nh×n c¸i chÕt .
Cø nh thÕ thËt l©u , L÷ Phông Tiªn vôt thë ra :
- ThËt kh«ng ngê trªn ®êi nµy l¹i cã h¹ng ngêi nh c¸c h¹ . TiÓu Phi cã mét
b»ng h÷u nh c¸c h¹ qu¶ lµ phíc khÝ cña h¾n qu¸ to .
Lý TÇm Hoan cêi :
- NÕu anh hiÓu h¾n th× anh sÏ thÊy r»ng t«i mµ cã ®îc mét b»ng h÷u nh h¾n
th× phíc khÝ cña t«i l¹i to h¬n .
§«i m¾t ng¹o nghÔ cña L÷ Phông Tiªn vôt trë thµnh mµu ¶m ®¹m :
- Mét con ngêi nghÜa khÝ mµ u uÊt chÝnh lµ lóc con ngêi ®ã ®ang kh¸t väng
, kh¸t väng mét chót t×nh .
H¾n nh×n Lý TÇm Hoan ®¨m ®¨m vµ nãi :
- Cã ph¶i anh muèn nãi r»ng anh ®îc chÕt v× h¾n còng cã thÓ chÕt v× anh ?
Lý TÇm Hoan gËt ®Çu .
L÷ Phông Tiªn rÝt giäng :
- Nhng c¸c h¹ ®· ®o¸n ch¾c r»ng ta kh«ng giÕt c¸c h¹ , Ýt nhÊt lµ trong t×nh
tr¹ng nµy , cã ph¶i thÕ kh«ng ?
Lý TÇm Hoan lµm thinh .
Lµm thinh cã nhiÒu ý nghÜa , nãi râ h¬n lµ cã hai ý nghÜa t¬ng ph¶n .
Mét lµ c«ng nhËn , hai lµ phñ nhËn .
L÷ Phông Tiªn l¹i nh×n Lý TÇm Hoan mét lóc n÷a , cuèi cïng ¸nh m¾t cña h¾n
lo·ng dÇn , h¾n thë ra :
- Qu¶ thËt ta kh«ng thÓ giÕt c¸c h¹ , t¹i v× sao , c¸c h¹ cã biÕt kh«ng ?
Lý TÇm Hoan cha tr¶ lêi th× L÷ Phông Tiªn ®· nãi liÒn theo :
- Bëi v× ta cÇn ph¶i lµm cho c¸c h¹ m·i m·i thiÕu nî ta , m·i m·i mang ©n ta .
H¾n chît bËt cêi :
- Bëi v× nÕu ta muèn giÕt c¸c h¹ , sau nµy cßn thiÕu g× c¬ héi , chØ cã ®iÒu c¬
héi ®ã sî r»ng m·i m·i sÏ ch¼ng x¶y ra .
L
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 25 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 25 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 25 9 10 230