Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 26

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
392
Håi thø hai m¬i s¸u
Bi kÞch cña ®êi
nh kiÕm chíp lªn xÑt th¼ng vµo yÕt hÇu cña Thîng Quan Phi .
Mòi kiÕm lón s©u kho¶ng b¶y ph©n .
H¬i thë cña Thîng Quan Phi h·y cßn , g©n xanh trªn tr¸n h¾n næi lªn cuån
cuén , hai m¾t h¾n låi ra ngã s÷ng vµo mÆt Kinh V« M¹ng .
H×nh nh h¾n kinh ng¹c tËn cïng , h¾n kh«ng hiÓu nh¸t kiÕm Êy Kinh V«
M¹ng lµm sao xuÊt ph¸t ?
Kinh V« M¹ng nãi tõng tiÕng mét :
- So víi tay tr¸i , tay ph¶i cña ta cßn nhanh h¬n gÊp béi , ®ã lµ bÝ mËt cña ta .
Bùt !
Mòi kiÕm ®îc rót ra , m¸u tõ yÕt hÇu cña Thîng Quan Phi bøn th¼ng mét
vßi .
§«i m¾t cña Thîng Quan Phi nh muèn låi h¼n ra ngoµi , h¾n béc lä mét th¸i
®é hoµi nghi vµ kinh khñng .
H×nh nh h¾n kh«ng tin , chÕt vÉn cha tin .
ThÕ nhng h¾n ph¶i tin .
CÆp Long Phông Song Hoµn cña Thîng Quan Phi dÝnh vµo tay tr¸i cña Kinh
V« M¹ng , h¾n ®· dïng c¸nh tay tµn phÕ Êy , h¾n ®· cè søc tËn dông ®Ó ®ì lÊy cÆp
vßng sinh tö cña Thîng Quan Phi vµ tay ph¶i tõ díi n¸ch ®©m th¼ng ra mét kiÕm
.
Mòi kiÕm ®i ngay vµo yÕt hÇu cña Thîng Quan Phi .
KiÕm ph¸p l¹ thêng .
Nh¸t kiÕm võa nhanh , võa hiÓm võa chÝnh x¸c .
" So víi tay tr¸i , tay ph¶i cña ta cßn nhanh h¬n gÊp béi , ®ã lµ bÝ mËt cña ta "
Kinh V« M¹ng kh«ng hÒ nãi l¸o .
Nhng thËt lµ mét chuyÖn khã tin .
§· cïng Kinh V« M¹ng ë chung mêi mÊy n¨m trêi , Thîng Quan Phi cha
bao giê thÊy Kinh V« M¹ng rê ®èc kiÕm b»ng tay ph¶i .
¸
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 26 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 26 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 26 9 10 803