Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 27

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 827 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
408
Håi thø hai m¬i bÈy
B·o dËy trong hån
m lÆng .
Sù im lÆng trÇm trÇm nh câi chÕt .
§ã lµ sù im lÆng bªn ngoµi , sù im lÆng ®Ó l¾ng nghe b¸o tè .
C¬n b·o tè d÷ d»n ®ang næi dËy trong lßng ngêi .
Kh«ng biÕt nh thÐ bao l©u , b©y giê TiÓu Phi míi ®øng th¼ng m×nh lªn .
H¾n ®øng th¼ng nhng kh«ng nh×n Lý TÇm Hoan .
H×nh nh h¾n nguyÖn víi lßng kh«ng giê h¾n nh×n vµo mÆt Lý TÇm Hoan ,
h¾n nãi b»ng giäng l¹nh lïng :
- T¹i sao anh lµm nh thÕ ?
C©u nãi ®ã ®èi víi Lý TÇm Hoan lµ c©u nãi mµ ®¸p l¹i qóa dÔ dµng nhng
kh«ng hiÓu t¹i sao , h¾n kh«ng nãi ®îc nöa tiÕng .
H¾n biÕt cã nh÷ng lêi nãi mµ b©y giê ch¼ng nh÷ng lµm cho m×nh th¬ng t©m
mµ cµng lµm cho ngêi kh¸c ®au lßng .
TiÓu Phi vÉn kh«ng quay l¹i , h¾n nãi thËt b×nh tÜnh :
- Anh cho r»ng nµng lµm t«i ch×m ®¾m ? Anh cho r»ng chØ cÇn lµm cho nµng
l×a t«i sÏ phÊn chÊn lªn ? Nhng anh cã biÕt kh«ng , nÕu kh«ng cã nµng lµ t«i kh«ng
lµm sao sèng ®îc .
Lý TÇm Hoan ¶o n·o :
- Toi chØ hy väng lµ anh khái bÞ lõa g¹t , t«i chØ mong anh t×m ®îc mét ngêi
xøng ®¸ng víi t×nh yªu cña anh , t«i tin r»ng nÕu ®îc nh thÕ th× anh sÏ quªn ®îc
tÊt c¶ .
TiÓu Phi qu¾t mÆt , giäng h¾n kh«ng cßn b×nh tÜnh n÷a :
- Anh cho r»ng nµng ®· lõa g¹t t«i ? Anh cho r»ng nµng lµ ngêi kh«ng ®¸ng
®Ó cho t«i yªu ?
Lý TÇm Hoan nãi :
- T«i chØ biÕt nµng tõ thuë b¾t ®Çu , nµng ®· mang ®Õn cho anh toµn lµ bÊt
h¹nh .
Giäng TiÓu Phi d÷ d»n :
I
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 27 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 27 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 27 9 10 286