Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tấm Lệnh - Hồi 28

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1074 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
419
Håi thø hai m¬i t¸m
y gi lµm tt
íi tµn c©y rîp bãng , Thîng Quan Kim Hång xuÊt hiÖn nh mét thiªn
thÇn.
H« hÊp cña L÷ Phông Tiªn chît ngõng l¹i , h¾n hái tõng tiÕng mét :
- Thîng Quan Kim Hång ?
ChiÕc nãn réng vµnh vÉn sïm sôp chÝ ch©n mµy , Thîng Quan Kim Hång
kh«ng tr¶ lêi mµ hái l¹i :
- L÷ Phông Tiªn ?
L÷ Phông Tiªn ®¸p :
- Ph¶i .
§¸p xong h¾n lËp tøc hèi hËn bëi v× chØ b»ng cung c¸ch ®ã , h¾n ®· bÞ Thîng
Quan Kim Hång mÆc nhiªn chiÕm thîng phong , h¾n ®· bÞ ngêi chñ ®éng .
H×nh nh vµnh m«i Thîng Quan Kim Hång cã Èn nô cêi nhng h¾n vÉn
l¹nh lïng :
- RÊt tèt , L÷ Phông Tiªn kÓ còng xøng ®¸ng lµ ®èi thñ cña ta .
L÷ Phông Tiªn cêi nh¹t :
- NÕu ng¬i kh«ng ph¶i lµ Thîng Quan Kim Hång th× ta còng ch¼ng giÕt
ng¬i .
Nãi xong c©u ®ã , L÷ Phông Tiªn l¹i thªm mét lÇn hèi hËn .
§µnh r»ng c©u nãi ®Çy ®ñ ý nghÜa ng¹o nghÔ cña nã nhng thËt ra th× h×nh nh
lËp l¹i ý cña Thîng Quan Kim Hång .
Thîng Quan Kim Hång trÇm ng©m , ¸nh m¾t díi chiÕc nãn réng vµnh chiÕu
vÒ phÝa L©m Tiªn Nhi .
L©m Tiªn Nhi vÉn ®øng dùa ngöa lªn céi c©y , ¸nh m¾t dÞu dµng cña nµng lÇn
lÇn hõng lªn nh löa .
Nµng biÕt , rÊt nhanh , chØ trong m¾t n÷a th«i , m¸u sÏ ®æ t¹i chç nµy .
Nµng rÊt thÝch nh÷ng kÎ ®µn «ng v× nµng mµ x©u xÐ lÉn nhau .
Thîng Quan Kim Hång vôt gäi :
- Nµng h·y l¹i ®©y .
D
Huyết Tấm Lệnh - Hồi 28 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tấm Lệnh - Hồi 28 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Huyết Tấm Lệnh - Hồi 28 9 10 483