Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 29

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 847 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
435
Håi thø hai m¬i chÝn
Nh÷ng mÊt m¸t trong ®êi
©y giê trong gian phßng chØ cã mçi mét m×nh TiÓu Phi vµ L©m Tiªn Nhi .
L©m Tiªn Nhi ngåi im lÆng , nµng kh«ng ngÈng mÆt lªn .
Thîng Quan Kim Hång ë ®ã kh¸ l©u nhng kh«ng hÒ liÕc nµng mét bËn .
Nµng còng kh«ng hÐ miÖng , b©y giê khi TiÓu Phi nhËn thanh kiÕm , nµng míi
mÊp m¸y ®«i m«i , h×nh nh nµng nhÊt ®Þnh nãi nhng råi l¹i lµm thinh .
B©y giê khi Thîng Quan Kim Hång ®· ra ®i , chØ cßn l¹i hai ngêi , nµng míi
hái :
- Anh thËt v× h¾n mµ giÕt ngêi µ ?
TiÓu Phi thë ra :
- T«i ®· nî h¾n , tù nhiªn t«i ph¶i tr¶ .
L©m Tiªn Nhi hái :
- Anh cã biÕt ngêi anh sÏ giÕt lµ ai kh«ng ?
TiÓu Phi nãi :
- H¾n kh«ng nãi , cha nãi .
L©m Tiªn Nhi hái :
- Anh thö ®o¸n xem .
TiÓu Phi hái l¹i :
- C« ®· ®o¸n ra råi µ ?
L©m Tiªn Nhi nãi :
- NÕu t«i ®o¸n kh«ng lÇm th× ngêi h¾n b¶o anh giÕt ®ã lµ Long Tiªu V©n .
TiÓu Phi cau mµy :
- Long Tiªu V©n ? Sao thÕ ?
L©m Tiªn Nhi nãi :
- Bëi v× Long Tiªu V©n ®Þnh lîi dông h¾n mµ h¾n lµ con ngêi kh«ng bao giê
®Ó ai lîi dông .
TiÓu Phi trÇm ng©m :
- Long Tiªu V©n ®¸ng lý ph¶i chÕt tõ l©u råi .
B
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 29 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 29 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 29 9 10 935