Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 3

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 726 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
32
Håi thø ba
Tiªn ThÇn T©y M«n Nhu
goµi s©n , mµn s¬ng xuèng cµng phót cµng dµy .
Kh«ng biÕt ë tËn ®©u , xa l¾m , tiÕng canh kh¾c kho¶i .
Kh«ng biÕt ®· bao l©u , vµnh m«i trÖ xuèng nh miÕng thÞt tr©u cña l·o giµ mét
giß vôt ®iÓm phít nô cêi .
ThËt lµ l¹ , l·o lµ mét con ngêi cã bé mÆt ghª gím qu¸ , nãi b»ng mét giäng
khinh b¹c th× l·o lµ mét con ngêi co bé mÆt thÊy buån n«n .
ThÕ mµ khi l·o cêi , ®µnh r»ng kh«ng biÕt l·o cêi hay nhe r¨ng ra ®Ó hï do¹
thiªn h¹ nhng nÕu nh×n kü th× l¹i cã phÇn «n nhu tha thiÕt .
L·o giµ mét giß gi÷ nguyªn nô cêi th©n thiÖn thËt l©u vµ l·o nãi :
- C¸c h¹ lµ ai , chóng t«i ®· biÕt rÊt râ .
Tªn cã bít xanh vÉn cø thØnh b¬ :
- ThÕ µ ?
L·o giµ mét giß cêi :
- Vµ chóng t«i lµ ai , nghÜ r»ng ch¾c c¸c h¹ còng biÕt råi .
Tªn mÆt cã bít xanh tinh ®Õn møc l¹nh b¨ng b¨ng :
- Trong vßng hai n¨m gÇn ®©y nh÷ng kÎ kh«ng biÕt c¸c ng¬i ch¾c lµ h¬i Ýt .
L·o giµ mét giß l¹i cêi , l·o tõ trong lng ra mét phong th¬ .
Phong th¬ nµy còng y chang nh phong th¬ mµ l·o giµ ¸o vµng khi n·y ®· mãc
trao cho nh÷ng ngêi ®øng ngoµi s©n xem , nã kh«ng kh¸c mét tÝ nµo c¶ , nhng
kh«ng hiÓu ts¹i sao l·o T«n Gï bçng l¹i muèn xem thö mét chót coi trong Êy viÕt
nh÷ng g× .
H×nh nh c« g¸i tãc bÝnh còng thÕ , ch¾c c« ta còng muèn xem nªn ®a ®«i m¾t
cø liÕc chõng vÒ phÝa ®ã .
ChØ tiÕc mét ®iÒu lµ l·o mét giß ®· ®Æt l¸ th trªn bµn vµ l·o l¹i bËt cêi :
- C¸c h¹ kh«ng nÒ hµ tõ ngµn dÆm ®Õn , nguyªn do nghÜ ch¾c còng v× phong th¬
nµy ®Êy chø ?
Tªn cã bít xanh trªn mÆt tr¶ lêi mµ ch¼ng gËt ®Çu :
- §óng thÕ .
L·o giµ mét giß hái lu«n :
- Ch¾c c¸ h¹ kh«ng biÕt phong th¬ nµy cña ai chø ?
Tªn cã bít xanh n¬i mÆt ®¸p thán lán :
N
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 3 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 3 9 10 749