Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 30

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1009 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
448
Håi thø ba m¬i
B·o tè næi lªn
m !
C¸nh cöa bÞ ®¹p tung .
Mét con ngêi lao vµo y nh mang theo khèi löa .
Löa giËn bèc lªn hõng hùc .
TiÓu Phi .
Kh«ng ai cã thÓ h×nh dung ®îc sù phÉn né cña TiÓu Phi trong lóc ®o , kh«ng
ai cã thÓ tëng tîng ®îc .
¸nh m¾t cña Thîng Quan Kim Hång rùc rì , h¾n ®ang cêi b»ng ¸nh m¾t cùc
kú tµn khèc .
Nh vËy , râ rµng h¾n ®· tÝnh tríc níc cê , h¾n tÝnh ®óng r»ng TiÓu Phi sÏ
®Õn ®©y .
TiÓu Phi nh kh«ng cßn thÊy Thîng Quan Kim Hång , nh kh«ng cßn thÊy
L©m Tiªn Nhi ®ang trÇn truång trªn tay h¾n .
TiÓu Phi b©y giê kh«ng cßn thÊy g× n÷a c¶ , tríc m¾t chØ cßn lµ ¸c méng .
Toµn th©n h¾n run lªn .
L©m Tiªn Nhi kh«ng thÌm liÕc h¾n mét c¸i , nµng l¹i cßn hun nhÑ lªn cæ
Thîng Quan Kim Hång vµ hái :
- §Õn chç ë cña anh ch¼ng lÏ ai còng kh«ng cÇn gâ cöa c¶ ?
TiÓu Phi vôt ®Ëp m¹nh tay vµo c¸nh cöa .
Cöa s¾t .
Gu bµn tay cña TiÓu Phi ®æ m¸u , m«i h¾n xanh rên .
Tù nhiªn lµ ®au l¾m nhng trªn ®êi nµy , ngay b©y giê kh«ng cßn c¸i ®au nµo
b»ng lßng ®au cña h¾n , lßng h¾n hiÖn t¹i ®ang nh ngêi vß xÐ .
L©m Tiªn Nhi cêi h¨n h¾c :
- µ , th× ra h¾n ®iªn mµ !
TiÓu Phi gÇm lªn :
- Th× ra ng¬i lµ con ®µn bµ nh thÕ .
Ç
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 30 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 30 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 30 9 10 110