Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 31

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1048 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
462
Håi thø ba m¬i mèt
TiÖc rîu nhôc nh·
h«ng mét ngêi d¸m nãi .
Kh«ng mét ai d¸m ®éng .
TÊt c¶ thùc kh¸ch nh ®ang ngåi trªn mét ®èng gai nhng hä kh«ng d¸m nhóc
nhÝch th©n m×nh .
M¹ng sèng cña hä b©y giê thËt máng manh , chØ cÇn mét cö chØ nho nhá th«i ,
hËu qu¶ sÏ kh«ng sao tëng tîng .
NhiÒu ngêi khi nhËn ®îc thiÕp mêi , hä ®· h©n hoan ra mÆt v× mÊy khi mµ
®îc Bang Chñ Kim TiÒn Bang mêi dù tiÖc ? §îc ngåi ®ång bµn víi h¾n qu¶ lµ
mét vinh dù suèt ®êi .
Nh÷ng kÎ ®ã b©y giê ®ang tù chëi m×nh , hä tù v× qu¸ ngu ngèc , d¹i dét , khi
kh«ng ®Õn ®Êy nghe thiªn h¹ chëi mµ kh«ng chõng mÊt m¹ng lu«n .
Mét tiÕng ró tõ sau déi rung bµn tiÖc .
Nh÷ng kÎ cã mÆt n¬i ®©y ®Òu lµ nh÷ng tay tõng vµo ra nhiÒu trËn , kh«ng mét
ai l¹ lïng v× chuyÖn giÕt ngêi nhng trong trêng hîp nµy , ai ai còng c¶m nghe ín
l¹nh .
TiÕng ró kÐo dµi råi døt mÊt ,chØ mét tho¸ng sau bèn tªn ®¹i h¸n ¸o vµng khi
n·y bíc vµo cói ®Çu :
- BÈm Bang Chñ , ®· xem kü ¹ .
Thîng Quan Kim Hång hái :
- Cã g× kh«ng ?
Tªn ®¹i h¸n ®¸p :
- Kh«ng , bao tö trèng kh«ng .
Thîng Quan Kim Hång nãi :
- Tèt .
Tia m¾t h¾n qua mét lît kh¾p mäi bµn tiÖc :
- KÎ nµo nãi l¸o tríc mÆt ta , kÕt qu¶ sÏ nh thÕ Êy , c¸c vÞ biÕt råi chø ?
K
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 31 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 31 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 31 9 10 470