Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 32

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1007 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
473
Håi thø ba m¬i hai
Nh÷ng bíc lón s©u
ét cç quan tµi míi tinh .
Níc s¬n h×nh nh cha r¸o h¼n .
Bèn ngêi khiªng cç qua tµi ®i th¼ng vµo ®¹i s¶nh , gi÷a buæi tiÖc , hä ®i ngay
vÒ phÝa Thîng Quan Kim Hång .
Tõ trong tña ra hai hµng toµn nh÷ng g· ¸o vµng lùc lìng , chóng vung nh÷ng
ngän ®ao s¸ng lo¸ng vµ qu¸t lín :
- C¸c ng¬i ®· lén chç , h·y th¸o trë ra ngay .
G· §¹o Tú nãi :
- Chóng t«i kh«ng ®i lén chç , khÈu quan tµi nµy ®îc da ®Õn cho Thîng
Quan l·o gia .
Tªn ®¹i h¸n ¸o vµng giËn d÷ :
- Ng¬i muèn chÕt , cç quan tµi nµy sÏ liÖm th©y ng¬i .
G· §¹o Tú cêi :
- Cç quan tµi nµy lµm b»ng c©y §µn H¬ng , chóng t«i ®©u cã phóc ®øc nµo
®îc liÖm vµo trong Êy .
Tªn ®¹i h¸n ¸o vµng vung tay .
Thîng Quan Kim Hång vôt hái :
- Ai b¶o c¸c ng¬i ®a cç quan tµi nµy ®Õn ?
TiÕng nãi cña Thîng Quan Kim Hång võa cÊt lªn , tªn ®¹i h¸n ¸o vµng vét
dõng tay l¹i .
Tªn §¹o Tú nãi :
- VÞ l·o gia hä Nh¹c trao cho chóng t«i bèn lîng b¹c b¶o chóng t«i h«m nay
ph¶i ®a cç quan tµi nµy ®Õn Nh V©n Kh¸ch S¹n , b¶o chóng t«i ph¶i giao tËn mÆt
Thîng Quan l·o gia .
Thîng Quan Kim Hång cau mÆt :
- Hä Nh¹c ! Ngêi Êy tíng m¹o ra sao ?
Tªn §¹o Tú nãi :
M
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 32 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 32 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 32 9 10 370