Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 34

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
501
Håi thø ba m¬i t
Cuéc ®Êu gi÷a giai nh©n
ý TÇm Hoan ngåi thËt ngay ng¾n .
H¾n chÇm chËm uèng tõng ngôm nhá .
L©m Tiªn Nhi nh×n s©u vµo m¾t h¾n , nµng nhÝch s¸t l¹i vµ cêi thËt dÞu :
- Anh thËt ®óng lµ hay , lêi lÏ ®· hay hµnh sù l¹i hay mµ uèng rîu còng hay .
Mçi lÇn nh×n thÊy anh uèng rîu , t«i tøc v× kh«ng thÓ biÕn thµnh c¸i chÐn trong tay
anh , t«i cø muèn biÕt xem anh ®èi víi ®µn bµ cã dÞu dµng ®îc nh anh ®èi víi
chÐn rîu kh«ng ?
Lý TÇm Hoan l¼ng lÆng ngåi nghe .
L©m Tiªn Nhi l¹i cêi :
- §Õn viÖc ®èi phã ®µn bµ , anh l¹i cµng hay h¬n n÷a , h×nh nh anh cø dïng
®ñ mäi ph¬ng ph¸p ®Ó nh×n suèt t©m t cña ngêi ®µn bµ ®èi diÖn , ®Ó lµm tÊt c¶
nh÷ng g× cho hä vui lßng , cã lóc anh ch¼ng lµm mét viÖc g× c¶ mµ tù nhiªn nh÷ng
c« g¸i l¹i vÉn ph¶i ®a cæ vµo trßng cña anh ngay .
Nµng thë dµi vµ nãi tiÕp :
- V× thÕ , bÊt luËn ngêi ®µn bµ lîi h¹i ®Õn møc nµo , khi gÆp anh råi th× còng
v« ph¬ng ®µo tho¸t .
Lý TÇm Hoan im lÆng ngåi nghe .
L©m Tiªn Nhi cêi :
- Mçi bËn t«i gÆp anh ®Òu nhËn thÊy r»ng ngåi nãi chuyÖn víi anh v« cïng
thÝch thó nhng sau ®ã , suy nghÜ kü l¹i th× ph¸c gi¸c lµ ®· m¾c bÉy cña anh trong
khi anh vÉn kh«ng nãi mét tiÕng nµo .
Con ngêi nãi hay l¹i lµ con ngêi Ýt hay nãi , chØ cã ®iÒu rÊt tiÕc lµ Ýt ai nhËn
cho thËt râ ®îc nh thÕ Êy .
L©m Tiªn Nhi l¹i cêi :
- Nhng lÇn nµy th× t«i kh«ng thÓ m¾c bÉy cña anh ®©u , t«i b¾t anh ph¶i nãi .
Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m :
- Chê c« xem cho ®ñ råi t«i sÏ nãi .
L©m Tiªn Nhi nãi :
L
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 34 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 34 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 34 9 10 863