Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 36

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 913 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
532
Håi thø ba m¬i s¸u
Nh÷ng phót yÕu lßng
©m Tiªn Nhi ®· dõng bíc nhng nµng vÉn kh«ng quay ®Çu l¹i .
Nµng ®øng yªn mét chç vµ nhÌ nhÑ thë ra .
TiÕng thë cña nµng tuy thËt nhá nhng nã chøa ®ùng c¶ nh÷ng g× u ¸n nhÊt
trong ®êi . Ngêi nµo nh×n ®Õn thÇn s¾c cña nµng kh«ng mét ai cã thÓ tin r»ng trong
lóc ®¾c ý nh thÕ Êy mµ nµng l¹i cã thÓ trong lóc ®ã kh«ng bu«ng ra mét tiÕng thë
dµi u uÊt .
Lßng cña Lý TÇm Hoan nÆng nh treo ®¸ .
H¾n biÕt trªn ®êi nµy kh«ng hÒ cã mét thø ©m nh¹c nµo , thø giäng h¸t nµo cã
kh¶ n¨ng lµm ®éng lßng ngêi nh tiÕng thë dµi cña nµng . H¾n rÊt mong TiÓu Phi
h·y nh×n h¾n mét c¸i , nghe h¾n nãi mét lêi . Nhng b©y giê TiÓu Phi chØ cßn thÊy
cã mçi mét L©m Tiªn Nhi , chØ cßn nghe cã mçi mét lêi nµng nãi .
L©m Tiªn Nhi l¹i thë ra :
- Nh÷ng lêi nãi cña t«i ®· nãi hÕt råi , kh«ng cÇn ph¶i ®îi thªm g× n÷a .
TiÓu Phi hái :
- Kh«ng cÇn ph¶i ®îi ? T¹i sao thÕ ?
L©m Tiªn Nhi nãi :
- Bëi v× chÝnh t«i ®· høa víi ngêi kh¸c r»ng t«i ®Õn ®©y chØ ®Ó nãi mét c©u ,
nãi xong t«i ®i ngay .
TiÓu Phi hái :
- Tù c« muèn ®i ?
L©m Tiªn Nhi thë dµi :
- Gi¸ nh t«i kh«ng ®i th× còng cã ngêi muèn ®uæi t«i ®i .
TiÓu Phi lín giäng :
- Ai ? Ai cã ý muèn ®uæi c« ?
¸nh m¾t L©m Tiªn Nhi cµng rùc rì h¬n lªn .
Bao nhiªu søc lùc c¬ hå tan biÕn b©y giê còng kÐo trë vÒ , nµng lín giäng :
- T«i bÞ ngêi ta ®uæi ®i khái n¬i nµy .
L
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 36 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 36 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 36 9 10 159