Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 37

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
545
Håi thø ba m¬i bÈy
C¸nh thiÕp tö thÇn
íng Tßng h¬i ng¹c nhiªn nhng råi h¾n bËt cêi :
- T¹i h¹ tuy kh«ng biÕt giÕt ngêi nhng vÉn cã thÓ giÕt . Kinh Tiªn
Sinh tuy biÕt giÕt ngêi nhng rÊt tiÕc lµ giÕt ngêi kh«ng thÓ b»ng lç miÖng mµ
ph¶i giÕt b»ng tay , viÖc ®ã ch¾c Kinh Tiªn Sinh biÕt h¬n t¹i h¹ .
Kinh V« M¹ng nh×n xãi vµo m¾t h¾n :
- Ng¬i cã nh×n thÊy tay ta hay cha ?
Híng Tßng ®¸p :
- Tuy rÊt cã nhiÒu thø , c¸i mµ t¹i h¹ nh×n thÊy kh«ng ph¶i lµ bµn tay ®Ó giÕt
ngêi .
Kinh V« M¹ng hái :
- Ng¬i cho r»ng tay ta kh«ng thÓ giÕt ngêi ?
Híng Tßng cêi :
- Ngêi còng cã nhiÒu lo¹i , cã lo¹i dÔ giÕt , cã lo¹i khã giÕt .
Kinh V« M¹ng hái :
- Ng¬i thuéc vÒ lo¹i nµo ?
Híng Tßng trÇm mÆt l¹nh lïng :
- Lo¹i mµ ng¬i kh«ng thÓ giÕt ®îc .
Kinh V« M¹ng bËt cêi .
Y nh Thîng Quan Kim Hång , c¸i cêi cña Kinh V« M¹ng tr«ng ®Õn l¹nh
m×nh .
Híng Tßng tuy kh«ng sî v× h¾n biÕt c¸nh tay giÕt ngêi cña Kinh V« M¹ng
bÞ phÕ råi nhng c¸i cêi ghª rîn ®ã còng lµm cho hä Híng bÊt gi¸c thèi lui .
Kinh V« M¹ng hái :
- H×nh nh ng¬i hËn ta l¾m ph¶i kh«ng ?
Híng Tßng ®¸p :
- HËn ng¬i ch¾c kh«ng Ýt l¾m .
H
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 37 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 37 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 37 9 10 821