Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 38

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 733 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
559
Håi thø ba m¬i t¸m
Nh÷ng gißng m¸u hËn
Trªn ®êi kh«ng mét ai mµ kh«ng cã lóc gi«ng gièng bïn lÇy . Bíc ch©n cña
ngêi dÉm lªn , ®Êt cøng ngang nhiªn ph¶n kh¸ng nhng bïn lÇy th× kh«ng .
Nã chØ cam t©m , nhÉn n¹i ®Ó cho ngêi dÉm lón , cµng lóc nã cµng mÒm .
Trªn ®êi nµy nÕu cã vËt mÒm th× tríc nhÊt ph¶i kÓ ®Õn bïn lÇy .
Lý TÇm Hoan tù vÝ m×nh nh thÕ vµ h¾n rÊt thÝch nh thÕ .
Vßng têng cña Hng V©n Trang h×nh nh míi ®îc t« v«i l¹i , dÇu ban ®ªm
còng vÉn thÊy huy hoµng .
ThÕ mµ b¶ng hiÖu cña qu¸n l·o T«n Gï ®· r¬i ®æ kh«ng biÕt tù bao giê .
¤ng ta ®· gi¶i ghÖ råi ch¨ng ?
Tõ con ®êng Èm thÊp bªn ngoµi , khã lßng thÊy ®îc bãng ngêi trong trang
viÖn .
B©y giê trêi ®· s¸ng råi , tù nhiªn kh«ng bao giê thÊy ¸nh ®Ìn " cø måi tèi ,
trªn ng«i l©u ®µi nhá phÝa sau mét ¸nh ®Ìn leo lÐt ..."
H¬n hai n¨m qua , ®ªm nµo còng thÕ .
Lý TÇm Hoan chît nhí tíi nh÷ng chuyÖn mµ h¾n kh«ng muèn nhí .
Trong vßng hai n¨m nay , h¾n ®· thêng trùc bªn khung cöa n¬i qu¸n l·o T«n
Gï ®Ó nh×n ¸nh ®Ìn , h¾n cø tr«ng cho trêi mau tèi , h¾n l¹i muèn cho trêi cø tèi
m·i .
Hai n¨m dµi ®»ng ®½ng , chõng nhí l¹i h¾n c¶m thÊy nh míi ngµy h«m qua .
L·o T«n Gï vÉn kÒ cËn bÇu b¹n cïng víi h¾n , l·o kh«ng hÒ më miÖng .
T«n TiÓu B¹ch vôt thë dµi :
- B©y giê cßn cha ®Õn giê c¬m tèi , thùc kh¸ch h·y cßn chÇn chê , kh«ng biÕt
NhÞ Thóc t«i ®ang lµm g× ? Ph¶i ch¨ng còng ®ang lau bµn ghÕ ?
Thùc kh¸ch kh«ng bao giê ®Õn n÷a .
V× L·o T«n Gï ®· ®i råi .
Kh«ng mét ai ®Ó han hái , mµ nÕu cã , ch¾c kh«ng mét ai biÕt l·o ®i ®©u .
Mät con ngêi suèt mêi ba n¨m dµi Èn nhÉn lau bµn dän rîu mµ kh«ng ai
nh×n ra t«ng tÝch nh thÕ , nÕu khi cÇn ®i th× nhÊt ®Þnh còng nh lóc ë , nghÜa lµ rÊt
khã cã ai biÕt ®îc .
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 38 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 38 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 38 9 10 913