Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 39

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
573
Håi thø ba m¬i chÝn
Trë l¹i Trêng §×nh
ao nhiªu thêi gian nÆng trÜu h×nh nh ®· lµm cho g· mÆt râ cµng nãi kÝn
t©m t nhng b©y giê , b©y giê thêi gian nh quay trë l¹i , h¾n ngËm ngïi
ñ rò .
H¾n nãi b»ng mét giäng buån buån :
- NghÜa khÝ ®èi víi b»ng h÷u cña ¤ng ®¹i ca , thiªn h¹ ai còng biÕt .
Lý TÇm Hoan gËt ®Çu :
- T«i ®· cã nghe vµ mÕn phôc .
G· mÆt rç nãi :
- V× thÕ bÊt cø trêng hîp nµo , bÊt cø gia c¶nh ra sao nÕu cã mét b»ng h÷u
®Õn nhê th× tr¨m lÇn nh mét , anh Êy kh«ng bao giê tõ chèi . V× thÕ nh÷ng n¨m sau
cïng gia tµi sù s¶n cña anh Êy tiªu tan nhng b»ng h÷u th× chØ thªm chø kh«ng hÒ
bít , v× thÕ anh Êy ph¶i ©m thÇm lo liÖu , kh«ng ph¶i cho anh Êy mµ lµ cho b¹n .
Tªn b¸n rîu hái :
- Anh b¶o ¤ng ®¹i ca ph¶i lo lµm viÖc cho cã tiÒn ®Ó trang tr¶i cho anh em ?
G· mÆt rç thë ra :
- §óng , anh Êy ®· ©m thÇm ®i ¨n cíp , cíp cña nhµ giµu ®Ó trang tr¶i cho
b»ng h÷u ®ang x¬ x¸c .
TÊt c¶ mäi ngêi kh«ng ai tá vÎ ng¹c nhiªn v× chuyÖn Êy trong giang hå ©u
còng lµ chuyÖn tÇm thêng .
G· mÆt rç nãi tiÕp :
- Nhng cíp lµ cíp , ®èi víi quan sai kh«ng hÒ ph©n biÖt , hä kh«ng bao giê
®Æt vÊn ®Ò ®¹o nghÜa ®èi víi kÎ cíp , v× thÕ ¤ng ®¹i ca bÞ ngêi theo dâi , ngêi Êy
lµ th¸m tö quan nha vµ còng lµ ngêi b¹n ®ång song víi ThiÕt Gi¸p Kim C¬ng tõ
thuë nhá .
H¾n thë dµi :
- Tù nhiªn ThiÕt Gi¸p Kim C¬ng biÕt chuyÖn Êy , trong c¸i thÓ lìng lËp cña
hai ngêi b¹n , ThiÕt Gi¸p Kim C¬ng ®øng vÒ phÝa nµo lµ phÝa ®ã th¾ng ngay .
Nhng ThiÕt Gi¸p Kim C¬ng kh«ng lµm sao ®øng vÒ phÝa bªn nµo c¶ v× c¶ hai ®Òu
lµ b¹n th©m giao , h¾n ®µnh nuèt níc m¾t trèn ®i , h¾n bu«ng tr«i cho chuyÖn ®Õn
B
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 39 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 39 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 39 9 10 441