Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 40

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 850 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
589
Håi thø bèn m¬i
Ngêi thiÕu phô ®au khæ
a cµng phót cµng nÆng hét .
Lý TÇm Hoan nh×n theo L©m Tiªn Nhi n»m díi vòng bïn , lßng
h¾n chît c¶m nghe d©ng lªn mét niÒm xãt xa th«ng c¶m .
H¾n cha h¼n xãt xa th«ng c¶m cho nµng mµ tríc hÕt h¾n th«ng c¶m xãt xa
cho TiÓu Phi .
TiÓu Phi kh«ng lÇm .
H¾n tuy ®· yªu lÇm ngêi nhng riªng ý nghÜa vÒ " yªu " trong ngêi h¾n
kh«ng hÒ lÉm lÉn .
Cã lÏ ®ã còng lµ c¸i thèng khæ cña nh©n sinh .
Mµ còng lµ c¸i ®¸ng kÓ cho ®êi thèng khæ .
Thîng Quan Kim Hång nh×n Lý TÇm Hoan :
- Ta kh«ng giÕt nµng lµ v× ta thÊy ng¬i cã nhiÒu lý do giÕt nµng h¬n , v× thÕ ta
nhêng ®ã .
Lý TÇm Hoan nhÌ nhÑ thë dµi :
- H×nh nh tóc h¹ xem nhÑ t«i råi ®ã .
TrÇm ng©m mét lóc , Thîng Quan Kim Hång gËt ®Çu :
- §óng ta ®· cã xem nhÑ c¸c h¹ phÇn nµo , c¸c h¹ còng sÏ kh«ng giÕt nµng ®©u
.
H¾n chÇm chËm nãi tiÕp :
- GiÕt ngêi cÇn cã s¸t khÝ , s¸t khÝ cña tóc h¹ ®ang tËp trung vµo ta cßn thõa
®©u ®Ó giÕt con ngêi nh thÕ Êy .
Lý TÇm Hoan nãi :
- C¸i ®ã chØ ®óng mét phÇn , thËt ra th× ngêi kh«ng xøng kh«ng giÕt , chç
kh«ng xøng kh«ng giÕt .
Thîng Quan Kim Hång h¬i khùng :
- Chç nµy kh«ng xøng hay sao ?
Lý TÇm Hoan nãi :
M
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 40 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 40 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 40 9 10 931