Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 5

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 680 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
67
Håi thø n¨m
anh hïng tri ngé
Nh×n theo d¸ng c¸ch cña Thîng Quan Phi rÊt l©u , ngêi ¸o ®en míi tõ tõ quay
l¹i , ngã Lý TÇm Hoan vµ dïng mòi kiÕm chØ hai chiÕc th©y n»m díi ®Êt , nãi b»ng
giäng tõ tèn :
- Ngµy ®Çu gÆp mÆt kh«ng cã g× ra m¾t , vËy xin t¹m hai c¸i ®ã ®Ó tá lßng t«n
kÝnh .
Lý TÇm Hoan trÇm ng©m , nh×n thanh kiÕm trong tay ngêi ¸o ®en khÏ hái :
- Tung D¬ng ThiÕt KiÕm ?
Ngêi ¸o ®en gËt ®Çu :
- V©ng , t«i lµ Qu¸ch Tung D¬ng .
Lý TÇm Hoan thë ra ;
- §óng lµ danh bÊt h truyÒn .
Cói mÆt nh×n s÷ng vµo thanh kiÕm cña m×nh , Qu¸ch Tung D¬ng khÏ nãi :
- Nhng kh«ng biÕt Tung D¬ng ThiÕt KiÕm so víi TiÓu Lý Phi §ao th× sÏ ra
sao?
Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m mØm cêi :
- T«i kh«ng muèn cã phóc ®¸p vÒ vÊn ®Ò ®ã .
Qu¸ch Tung D¬ng hái :
- T¹i sao thÕ ?
Lý TÇm Hoan nãi :
- Bêi v× nÕu t«i vµ c¸c h¹ , bÊt cø ai mong muèn cã phóc ®¸p nh thÕ nhÊt ®Þnh
sÏ cã nhiÒu hèi hËn .
Qu¸ch Tung D¬ng vôt ngÈng ®Çu lªn .
G¬ng mÆt vèn x¹m mµu cña h¾n bçng h¬i öng ®á , giäng h¾n h¬i cao :
- Nhng nhÊt ®Þnh ph¶i cã phóc ®¸p ®ã , ph¶i vËy kh«ng ?
Lý TÇm Hoan thë dµi vµ nh nãi mét m×nh :
- T«i mong r»ng cµng chËm chõng nµo cµng hay chõng Êy ..
Qu¸ch Tung D¬ng g»n giäng :
- Nhng t«i nghÜ r»ng cµng sím cµng hay .
Lý TÇm Hoan cau mµy :
- T¹i sao l¹i ph¶i nh thÕ ?
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 5 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 5 9 10 526