Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 6

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1096 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
82
Håi thø s¸u
T«n TiÓu B¹ch
ríc giê hoµng h«n chÝnh lµ c¸i lóc mµ viÖc bu«n b¸n cã chiÒu tha thít
nhÊt.
L·o T«n Gï ngåi dùa cöa sëi ¸nh n¾ng chiÒu cßn sãt l¹i xÕ gãc trêi
t©y .
Ngay lóc ®ã , Lý TÇm Hoan dÉn T«n TiÓu B¹ch vÒ tíi vµ chÝnh viÖc ®ã ®· lµm
cho l·o T«n Gï h¬i cã vÎ ng¹c nhiªn .
ThËt l·o kh«ng ngê c¸i «ng b¹n Töu Quû cña l·o l¹i cã thÓ th©n cËn víi c« g¸i
tãc bÝnh nh thÕ Êy .
Ch¼ng nh÷ng hä cïng ®i v¬i nhau mµ hä cßn nãi cêi rÊt lµ t¬ng ®¾c .
Lý TÇm Hoan cè ý kh«ng ngã tíi bé mÆt ng¹c nhiªn cña l·o T«n Gï , h¾n còng
tøc cêi thÇm , h¾n còng kh«ng hiÓu t¹i sao m×nh l¹i th©n cËn bíi c« g¸i hä T«n nh
thÕ .
C« g¸i nµy thËt y nh mét vµnh khuyªn cø h¶ më miÖng ra lµ cêi cêi nãi nãi
liÒn ®eo kh«ng døt vµ cã nhiÒu lóc nh÷ng lêi nãi cña c« ta ®· lµm cho nhiÒu ngêi
chèng ®ì bë h¬i tai .
Lý TÇm Hoan cho r»ng trªn ®êi nµy chØ cã hai viÖc lµm cho con ngêi ph¶i nhøc
®Çu , thø nhÊt , trong lóc ngåi ¨n uèng trong bµn tiÖc chît ph¸t gi¸c trõ m×nh ra kh«ng
mét ai uèng rîu . Thø hai bçng kh«ng l¹i gÆp mét ngêi con g¸i l¾m lêi .
ViÖc thø hai lµm cho ngêi ta nhøc ®Çu gÊp tr¨m lÇn viÖc thø nhÊt .
Nhng rÊt l¹ lïng b©y giê h¾n ch¼ng nh÷ng kh«ng c¶m thÊy nhøc ®Çu ®èi víi c«
g¸i nµy tr¸i l¹i cßn c¶m nghe nhiÒu thÝch thó .
HÇu hÕt nh÷ng kÎ cã töu lîng cao ®Òu rÊt thÝch cã ngêi t×m m×nh ®Ó th¸ch
uèng , chØ khi cã ngêi t×m tíi th¸ch th× tÊt c¶ nh÷ng viÖc kh¸c còng ®Òu cã thÓ bá
qua .
Mµ nÕu ngêi th¸ch uèng rîu l¹i lµ mét c« g¸i ®Ñp th× l¹i cµng thÝch thó h¬n
nhiÒu .
Mét ngêi ®µn bµ nÕu lµ th«ng m×nh võa th«ng minh võa ®Ñp mµ l¹i võa biÕt
uèng rîu th× nÕu cã h¬i l¾m lêi mét chót , ngêi ®µn «ng rÊt cã thÓ nhÉn n¹i viÖc
nhøc ®Çu nhng trõ h¹ng ngêi ®µn bµ cã ®ñ ®iÒu kiÖn cßn ngoµi ra th× kh«ng ®îc
phÐp nhiÒu lêi , tuyÖt ®èi kh«ng ®îc ph¹m vµo lçi ®ã .
Kh«ng biÕt ®ã lµ quy t¾c chung hay riªng cña Lý TÇm Hoan ®èi víi c« g¸i tãc
bÝnh .
Trªn kho¶ng ®êng ®i dÉn vÒ ®Õn qu¸n , Lý TÇm Hoan biÕt ®îc thªm nhiÒu
viÖc , tríc nhÊt lµ l·o giµ " kÓ chuyÖn " tªn lµ T«n B¹ch Ph¸t , kh«ng biÕt sau khi tãc
T
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 6 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 6 9 10 538