Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 7

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 757 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
76
Håi thø bÈy
díi m¾t giai nh©n
Giäng nãi cña nµng thËt gÊp , thËt nÆng vµ mang theo mét ma lùc dÞ thêng .
H×nh nh giäng nãi Êy cã mét ma lùc khªu ®éng dôc t×nh nam giíi .
§óng lµ giäng nãi cña ®µn bµ .
L·o T«n Gï vµ T«n TiÓu B¹ch ng¬ ng¸c nh×n nhau .
Hai ngêi ®Òu quay mÆt ra phÝa tríc cöa , giäng nãi Êy l¹i ph¸t ra tõ phÝa cöa
sau , nh vËy th× ngêi Êy ®Õn bao giê ?
Ngêi ta vµo nhµ bao giê mµ c¶ hai chó ch¸u nhµ hä T«n kh«ng hay biÕt ?
L·o T«n Gï nÆng mÆt vµ h×nh l×nh l·o cÇm chiÕc kh¨n lau nÐm tuét ra sau .
L·o ®· lau bµn suèt mêi bèn n¨m nay , nÕu mçi ngµy lau hai m¬i lÇn th× mét
n¨m ph¶i ®Õn b¶y ngµn ba tr¨m lît , mêi bèn n¨m ph¶i mÊt mêi v¹n tr¨m lît .
Lóc lau tù nhiªn ph¶i n¾m chÆt chiÕc kh¨n , bÊt cø ai nÕu lau ®Õn h¬n mêi v¹n
lÇn th× nhÊt ®Þnh lµ bµn tay ph¶i cøng l¾m .
§ã lµ nãi ngêi thêng , cßn L·o T«n Gï th× víi §¹i Ma Tr¶o Lùc ®· tõng lµm
cho giang hå khiÕp ®¶m , tù nhiªn c¸i nÐm ®ã ph¶i ®¸ng kinh hån .
B×nh !
Mét tiÕng déi rung rinh m¸i ngãi , bôi c¸t tung bay , v¸ch têng dÇy bÞ chiÕc
kh¨n lau tèng thñng mét lç to .
Nhng , ngêi ®µn bµ ®øng dùa bªn cöa vÉn cßn ®øng y chç ®ã .
Nµng kh«ng nhóc nhÝch , nÕu c¨n cø vµo chç ®øng hiÖn giê th× chiÕc kh¨n lau
cña L·o T«n Gï ®· lµm cho ngùc ngêi Êy bÞ tan tµnh nhng kh«ng hiÓu sao ngêi Êy
l¹i ®øng yªn nh thÕ .
Còng cã thÓ v× eo lng cña nµng qu¸ nhá nªn khi uèn tr¸nh ®îc dÔ dµng .
Ngêi ®µn bµ eo lng thËt nhá , tr«ng d¸ng h×nh cùc ®Ñp , nã lµ c¸i mµ ®µn «ng
mª mÖt .
Nhng ngêi ®µn bµ nµy lµm cho ®µn «ng mÊt hån kh«ng ph¶i chØ v× c¸i eo lng
®Æc biÖt Êy th«i .
B¾p ch©n nµng thËt dµi , thËt suèng vµ th¼ng , ngùc nµng thËt cao , thËt vun .
Chç cÇn ph¶i èm th× gÇn nh thãt l¹i , chç cÇn no th× thËt trßn ®Çy , nh÷ng ®êng
cong trong th©n thÓ cña nµng do ®ã mµ ®îc næi bËt h¬n tÊt c¶ nh÷ng ngêi næi bËt .
M¾t nµng nhá mµ dµi , miÖng nµng kh¸ réng vµ mòi díi h¬i xuèng .
Da mÆt nµng thËt tr¾ng nhng kh«ng ph¶i lµ tr¾ng mÞn , nh÷ng ®êng l«ng to
xo¾n theo tay , theo cè rËm r× .
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 7 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 7 9 10 810