Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 8

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 847 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
91
Håi thø t¸m
Sinh tö trong ®êng t¬
§ªm ®· phñ mµu ®en .
Bªn ngoµi thµnh bãng ®ªm h×nh nh cµng ®Ëm s©u h¬n thµnh néi .
Bèn bªn ph¼ng lÆng nh tê , tiÕng giã ®a giäng c«n trïng n·o ruét .
Bíc ®i cña T«n TiÓu B¹ch thËt nhÑ , y nh lµ c« ta ®i kh«ng biÕt mÖt bao giê.
H×nh nh ®èi víi bÊt cø viÖc nµo c« ta còng ®Òu høng thó .
Ph¶i nãi r»ng nµng lµ mét ngêi con ngêi yªu sèng , yªu ®êi , ®èi víi chuyÖn
thÕ nh©n , nµng rÊt nhiÖt thµnh sèt s¾ng .
Cã lÏ t©m t×nh cña nµng nh thÕ mµ còng cã lÏ nhê vµo tuæi trÎ ®ang lªn .
§i bªn c¹nh nµng , Lý TÇm Hoan c¶m thÊy v« cïng ¸i mé c« g¸i , ¸i mé ®Õn
møc gÇn nh sinh ®è kþ m·i cho ®Õn lóc ph¸t hiÖn ra c¸i ®è kþ cña m×nh th× h¾n míi
buéc miÖng thë ra ;
- Ch¼ng lÏ t«i ®· giµ thËt råi ?
Bëi v× h¾n biÕt chØ cã tuæi giµ míi dÏ sinh lßng ®è kþ , khi thÊy vÎ nhiÖt thµnh
ph¸t lé ë løa tuæi ®ang lªn .
H¾n l¹i cêi , giäng cêi nh tù chÕ diÔu m×nh :
- NÕu lµ ë vµo mêi n¨m tríc ®©y th× nhÊt ®Þnh t«i sÏ kh«ng ®i gÇn víi c« nh
thÕ .
T«n TiÓu B¹ch hái :
- T¹i sao vËy ?
Lý TÇm Hoan nãi giäng bïi ngïi ;
- Bêi v× trªn giang hå ai còng nhËn t«i lµ mét l½ng tö mµ mét c« g¸i trÎ nh
cïng ®i song song víi t«i th× thiªn h¹ sÏ truyÒn ng«n bËy b¹ ngay .
H¾n cêi vµ nãi tiÕp :
- Còng may b©y giê th× t«i ®· giµ råi , ngêi kh¸c nh×n vµo ch¾c ch¾n hä sÏ nãi
t«i lµ cha cña c« .
T«n TiÓu B¹ch nh¶y dùng lªn :
- Cha cña t«i µ ? Hø , Th¸m Hoa tëng Th¸m Hoa giµ thËt ®Êy µ ?
Lý TÇm Hoan :
- Tù nhiªn .
T«n TiÓu B¹ch cêi h¨ng h¾c .
Lý TÇm Hoan hái :
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 8 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 8 9 10 25