Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 9

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 642 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
134
Håi thø chÝn
L·nh h¬ng tiÓu Tróc
§ã lµ mét lµng nhá vïng s¬n cíc .
Ngay ë ®Çu th«n , bªn trong ®¸m rõng phong , mét tÊm b¶ng hiÖu lã ra :" Qu¸n
Rîu ChiÒu "
§äc tªn qu¸n kh«ng lµ Lý TÇm Hoan ®· muèn say råi .
Rîu tuy kh«ng ®¸ng gäi lµ qu¸ ngon nhng l¹i rÊt trong , nhiÒu h¬ng vÞ .
§óng lµ mét thø rîu cÊt b»ng thø níc suèi bªn rõng .
Ngän suèi tõ phÝa sau nói ch¶y ra , trong ®Õn thÊy c¸i díi ®¸y .
Lý TÇm Hoan biÕt ®i vßng theo nói Êy däc theo con suèi , gÆp mét c¸nh rõng
mai , rõng mai Êy cã n¨m ba gian nhµ nho nhá xinh xinh , trong nh÷ng gian nhµ ®ã cã
L©m Tiªn Nhi vµ TiÓu Phi .
NghÜ tíi g¬ng mÆt tuÊn tó mµ quËt cêng , nhí ®Õn tia m¾t tinh anh mµ bÐn
nhän cña TiÓu Phi , nhí tíi con ngêi b¹n trÎ mµ nhiÖt t×nh Êy , t×nh c¶m trong ngêi
Lý TÇm Hoan bçng cuån cuén d©ng lªn .
C¸i lµm cho ngêi ta kh«ng thÓ nµo quªn ®îc , Lý TÇm Hoan cµng kh«ng thÓ
quªn ®îc lµ sù nhiÖt t×nh cña con ngêi TiÓu Phi l¹i ®îc che bëi bé mÆt l¹nh nh
b¨ng , bé mÆt kh«ng thÊy mét nÐt cêi , bé mÆt nh s¾t nguéi Êy l¹i cã mét t×nh c¶m
cùc kú nång nhiÖt , thø t×nh c¶m cã thÓ chÕt cho ngêi kh¸c Êy .
Lý TÇm Hoan bçng nghe trong lßng chît næi lªn mét sù bån chån , sù bån chån
cña con ngêi l·ng b¹t khi vÒ gÇn tíi quª h¬ng , khi biÕt gÇn ®îc gÆp ®îc kÎ th©n
yªu .
H¾n håi hép khi nghÜ r»ng s¾p gÆp TiÓu Phi trong phót chèc .
Kh«ng biÕt trong hai n¨m qua TiÓu Phi ®· sèng nh thÕ nµo , kh«ng biÕt con ngêi
h¾n ra sao ?
H¾n ®· cã g× thay ®æi hay lµ vÉn gi÷ y nh cò ?
Kh«ng biÕt trong hai n¨m qua L©m Tiªn Nhi ®· ®èi xö víi h¾n nh thÕ nµo ?
" Nµng y nh mét tiªn n÷ tõ trªn trêi r¬i xuèng nhng lu«n lu«n dÉn bän ®µn
«ng xuèng ®Õn tËn cïng cña ®Þa ngôc " .
C©u nãi cña l·o giµ cã thËt ®óng nh thÕ hay kh«ng ?
TiÓu Phi ph¶i ch¨ng ®· xuèng tËn cïng cña ®Þa ngôc ?
Lý TÇm Hoan kh«ng d¸m nghÜ tíi nhiÒu h¬n n÷a , h¾n rÊt hiÓu con ngêi cña
TiÓu Phi , h¾n biÕt h¹ng ngêi nh TiÓu Phi , con ngêi cã mét t×nh c¶m nhiÖt thµnh
nh thÕ cã thÓ v× ¸i t×nh mµ b»ng lßng mµ t×nh nguyÖn sèng tËn cïng n¬i ®Þa ngôc hay
sao ?
***
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 9 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 9 9 10 58