Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi kết

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
634
§o¹n kÕt
µng Ch©u nhÊt d¹ xu©n
Hoa thÞ ®¨ng nh tró
Kh«ng biÕt ai ®· viÕt hai c©u nµy nhng nÕu ai ®· cã ®îc mét ®ªm ë Hµng
Ch©u , khi ®äc thÊy hai c©u th¬ trªn , nhÊt ®Þnh còng ph¶i ngåi ngÈn ng¬ gëi hån vÒ
n¬i ®ã .
Hµng Ch©u næi tiÕng lµ n¬i th¾ng c¶nh nhng nÕu chØ cã c¶nh ®Ñp kh«ng th×
còng sÏ lµm nhµm du kh¸ch , cã lÏ v× biÕt râ t©m lý ngêi ®êi nh thÕ nªn nh÷ng kÎ
biÕt lµm giµu ®· khai th¸c tËn cïng .
Du kh¸ch t×m c¶nh ®Ñp ®Ó ng©m th¬ uèng rîu , kh«ng cã mét ai tõ chèi nÕu
bªn th¾ng c¶nh ®ã cã thªm ngêi ®Ñp .
GÇn nh bao nhiªu kú n÷ næi danh ®îc ®a c¶ vÒ n¬i ®ã nhng chç lµm ch¬i
kh¸c mua ®iªu ®øng h¬n hÕt ph¶i kÓ Kh¸ch S¹n Hoa Tiªn , mét kh¸ch s¹n lín nhÊt
®èi diÖn víi dßng s«ng ngay thÞ trÊn .
Kh¸ch S¹n Hoa Tiªn , n¬i tËp trung ngêi ®Ñp , ®Ñp nhÊt , c¸i g× còng nhÊt vµ
tù nhiªn kh¸ch còng ph¶i chi tiÒn nhiÒu nhÊt .
NÕu cã du kh¸ch nhiÒu tiÒn l¾m cña , tù nhiªn còng cã nh÷ng kÎ c¬m võa ®ñ
no lµm lông quanh n¨m suèt th¸ng mµ h¹ng ngêi sau lµ ®a sè .
NÕu cã nh÷ng kÎ thêng xuyªn lui tíi Kh¸ch S¹n Hoa Tiªn ®Ó vung b¹c v¹n
®æi lÊy nô cêi , tù nhiªn còng cã nh÷ng kÎ lÇn vµo ngâ hÎm tèi t¨m ®Ó mua vui
chíp nho¸ng víi nh÷ng b«ng hoa gi¸ rÎ .
Nãi chung , n¬i nµo còng cã c¸i hÊp dÉn riªng cña nã .
***
Bªn sau Kh¸ch S¹n Hoa Tiªn cã nhiÒu ngâ hÑp , ®Çy ¨m ¾p nh÷ng nhµ nhá lÌ
tÌ .
H
Huyết Tâm Lệnh - Hồi kết - Trang 2
Huyết Tâm Lệnh - Hồi kết - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi kết 9 10 821