Ktl-icon-tai-lieu

Impossible - Shontelle

Được đăng lên bởi Johnny Lee
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Impossible - Shontelle
Transcribed by OnePianoOneHeart

Piano

bb 4
& b b 4 œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ
p
w
? b b b 44 w
b
w
w

œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
w
w

w
w

b
œœ
œœœ
& b bb œ œ
F

œœœœœœœ

œœœœœœœ

œ œ ˙

w
w

œœœ
b
& b bb œ œ
F
? bb b œ œ œ œ
b œ

w
w

w
w

œœœœœœœ

? bb b w
b w

&

bbbb

? bb b
b

œ.

œœ

œœœœœœœ

œœ ˙

œœ

œ

œœœœœœ
œ
œ
œ
œ œ œ
œœœ œœœ œ œœœœœœ
œ
œ
3

3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ.

3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
3

œœœœœœœœ œ œ œ œ œ œ
3

3

œ œ
œ œ
œœœœœœ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

bbb œ œ œ œ
œ
œ
œ
b
&
œ
œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
f
? bb œœœœœœœ œœœœœœœ
œœœœœœ
œœœœœœ
œ
bb œ
œ
œ
œ
œ

Impossible - Shontelle

2

b
& b b b œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
œ
? bb b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœœœœ
b œ
œ
œ
œ
œ
b
& b b b œœ .. œ œ . œ œ œ œ œ œœ .. œ œ . œ œ œ œ œ œœ .. œ œ . œ œ œ œ œ œœ œ ˙ .
ƒ
œ
? bb b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœœœœ
b œ
œ
œ
œ
œ
œœœ
b
& b bb œ œ
F
? bb œœœœ
bb œ

œœ

œœœœœœœ

œœœœœœœ

œœ ˙

œœ

œœœœœœ
œ
œ
œœœœœœ
œœœœœœ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ

bbb œ œ œ œ œ œ œ
b
&

œœœœœœœ

œœœœœœœ

œœ ˙

œ

? bb œœœœœœœ œœœœœœœ
œœœœœœ
œœœœœœ
œ
bb œ
œ
œ
œ
œ
&

bbbb

? bb
bb

œœ ..

3

3

œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ..

3

œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ..
3

œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ
3

3

œ œ
œ œ
œœœœœœ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ

Impossible - Shontelle

b
& b b b œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œœ
f
œ
? bb b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
b œ
œ
œ

œœ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ

œ
œœœ œœœ

3

œœœœœœ
œ
œ

b
& b b b œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ
œ
? bb b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœœœœ
b œ
œ
œ
œ
œ
b
& b b b œœ .. œ œ . œ œ œ œ œ œœ .. œ œ . œ œ œ œ œ œœ .. œ œ . œ œ œ œ œ œœ œ œ ‰ œ œ œ
ƒ
? bb œ œœ œœœœ œ œœ œœœœ
œœ œœœœ
œœœœœœ
œ
bb œ
œ
œ
œ
œ
b
& b b b œœ .. œ œ . œ œ œ œ œ œœ .. œ œ . œ œ œ œ œ œœ .. œ œ . œ œ œ œ œ œœ œ ˙ .
ƒ
? bb œ œœ œœœœ œ œœ œœœœ
œœ œœœœ
œœœœœœ
œ
bb œ
œ
œ
œ
œ
bbb Ó .
b
&
P

œ œ œ œ œ œ œ ˙.

œœ w

? bb œœœœœœœ œœœœœœœ
œœœœœœ
œœœœœœ
œ
bb œ
œ
œ
œ
œ

4

œœœœœ
b
& b bb œ œ
F
? bb b w
b w

Impossible - Shontelle

œœœœœœœ

œœœœœœœ

w
w

œœ œ œœœœ
f

w
w

w
w

b
& b b b œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ
f
? bb b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
b œ
œ

œœ œ œ œ œœœœ œ œ œœœœ
œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œ

œœœœœœ
œœœœœœ
œ
œ
œ
œ

b
& b b b œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ
? bb œœœœœœœ œœœœœœœ
œœœœœœ
œœœœœœ
œ
bb œ
œ
œ
œ
œ
b
& b b b œœ .. œ œ . œ œ œ œ œ œœ .. œ œ . œ œ œ œ œ œœ .. œ œ . œ œ œ œ œ œœ œ œ ‰ œ œ œ
ƒ
? bb œ œœ œœœœ œ œœ œœ...
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
4
4
4
4
Piano
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
w
w
p
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
w
w
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
w
w
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
w
w
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
œ œ
œ œ
œ œ
œ
w
w
F
œ
œ
œ œ
œ œ
œ
w
w
œ œ
œ œ
œ œ
œ
w
w
œ
œ ˙
œ
œ
w
w
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
œ œ
œ œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
F
œ
œ
œ œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ ˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
.
œ œ
œ
œœœœ
œ
œ
3
3
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ œ
œ
œœœœ
œ
œ
3
3
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œœœœ
œ
œ
3
3
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
?
b
b
b
b
b
b
b
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
f
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Impossible - Shontelle
Transcribed by OnePianoOneHeart
Impossible - Shontelle - Trang 2
Impossible - Shontelle - Người đăng: Johnny Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Impossible - Shontelle 9 10 70