Ktl-icon-tai-lieu

IQ

Được đăng lên bởi Lê Dũng
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 849 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CÂU HỎI IQ & ĐÁP ÁN

GIỚI THIỆU
Trong số các phương pháp khác nhau có mục đích dùng để đo trí thông minh thì
phương pháp phổ biến nhất là dùng bài kiểm tra IQ (Chỉ số thông minh-Intellegence
Quotient). Đây là hình thức kiểm tra đã được tiêu chuẩn hóa, được thiết kế nhằm đo trí
thông minh của con người như sự khác biệt về học thức.
IQ là phương pháp đo mức độ thông minh liên quan đến độ tuổi. Từ “quotient”
(trong từ viết tắt IQ) có nghĩa là chia một lượng cho một lượng, và việc xác định trí thông
minh là năng lực trí tuệ hay độ nhanh nhạy của bộ não.
Thông thường thì các bài kiểm tra IQ gồm có nhiều loại câu hỏi có tính chất phân
bậc trình độ, mỗi câu đều được tiêu chuẩn hóa bằng việc thử nghiệm câu hỏi trên một số
lượng lớn các cá nhân nhằm thiết lập thang điểm số IQ trung bình cho mỗi bài kiểm tra là
100.
Thực tế cho thấy năng lực trí tuệ của một con người thường phát triển ở một tốc độ
nhất định cho đến độ tuổi khoảng 13, sau độ tuổi này sự phát triển trí não trở nên giảm
dần, ngoài tuổi 18 thì rất ít hoặc không có sự cải thiện trí thông minh nào.
Khi đo chỉ số IQ của một đứa trẻ, người ta thường dùng bài kiểm tra IQ đã được tiêu
chuẩn hóa, với điểm đạt trung bình được quy cho từng nhóm tuổi. Ví dụ một đứa trẻ 10
tuổi mà đạt được kết quả mà đáng lẽ ra đứa trẻ 12 tuổi mới đạt được thì đứa trẻ 10 tuổi có
chỉ số thông minh là 120, hay bằng 12/10 x 100:
Tuổi trí tuệ (12)

x 100 = 120 IQ
Tuổi thời gian (10)
Vì sau tuổi 18, người ta thấy ít hoặc không có sự cải thiện về trí thông minh nào
nên người lớn cần phải được kiểm tra bằng bài thi IQ có điểm trung bình là 100.
Cũng giống như nhiều cách phân bổ một bài kiểm tra khác trên thực tế, sự phân bổ
bài thi IQ có dạng như hình của một chiếc chuông thông thường (xem hình dưới), trong
hình này điểm đạt trung bình là 100 và các tỷ lệ tương tự xảy ra ở cả trên và dưới giá trị
chuẩn này.
Có nhiều loại bài kiểm tra trí thông minh khác nhau, ví dụ như loại bài Cattell,
Stanford-Binet và Wechsler, và mỗi loại đều có thang đánh giá trí thông minh khác nhau.
Stanford-Binet đánh giá rất cao bằng các câu hỏi liên quan đến khả năng ngôn ngữ
và được dùng rộng rãi ở Mỹ. Loại bài Weschler gồm có hai thang đánh giá riêng biệt về
ngôn ngữ và khả năng diễn đạt với mỗi mức IQ.
Đối với thang đánh giá Stanford-Binet thì có tới một nửa số người tham gia kiểm tra
đạt điểm IQ từ 90 đến 110, 25% đạt điểm trên 110, 11% đạt điểm trên 120, 3% đạt điểm
trên 130 và 0,6% đạt điểm trên 140.

Website: 

% số ...
CÂU HI IQ & ĐÁP ÁN
Website: http://www.nghoangvan137.blogspot.com
GII THIU
Trong s các phương pháp khác nhau mc đích dùng để đo trí thông minh thì
phương pháp ph biến nht dùng bài kim tra IQ (Ch s tng minh-Intellegence
Quotient). Đây là hình thc kim tra đã được tiêu chun hóa, được thiết kế nhm đo trí
thông minh ca con người như s khác bit v hc thc
.
IQ là phương pháp đo mc đ thông minh liên quan đến độ tui. T “quotient”
(trong t viết tt IQ) nghĩa chia mt lưng cho mt lượng, và vic xác đnh t thông
minh là năng lc ttu hay đ nhanh nhy ca b não.
Thông thường thì các bài kim tra IQ gm nhiu loi u hi tính cht phân
bc trình đ, mi câu đu đưc tiêu chun hóa bng vic th nghim câu hi trên mt s
lượng ln cácnhân nhm thiết lp thang đim s IQ trung bình cho mi bài kim tra là
100.
Thc tế cho thy năng lc trí tu ca mt con người thưng phát trin mt tc độ
nht định cho đến độ tui khong 13, sau độ tui này s phát trin trí não tr nên gim
dn, ngoài tui 18 thì rt ít hoc không có s ci thin trí tng minh nào.
Khi đo ch s IQ ca mt đứa tr, người ta thường dùng bài kim tra IQ đã được tiêu
chun hóa, vi đim đạt trung bình được quy cho tng nhóm tui. d mt đứa tr 10
tui đạt được kết qu đáng l ra đứa tr 12 tui mi đạt được thì đứa tr 10 tui có
ch s thông minh là 120, hay bng 12/10 x 100:
sau tui 18, ngưi ta thy ít hoc không s ci thin v trí thông minh nào
nên người ln cn phi được kim tra bng bài thi IQ có đim trung bình là 100.
Cũng ging như nhiu cách phân b mt bài kim tra khác trên thc tế, s phân b
bài thi IQ dng như hình ca mt chiếc chuông thông thường (xem hình dưới), trong
hình này đim đt trung bình là 100 và các t l tương t xy ra c trên và dưi gtr
chun này.
nhiu loi bài kim tra trí thông minh khác nhau, d như loi bài Cattell,
Stanford-Binet và Wechsler, và mi loi đều có thang đánh giá trí thông minh khác nhau.
Stanford-Binet đánh giá rt cao bng các câu hi liên quan đến kh năng ngôn ng
được dùng rng rãi M. Loi bài Weschler gm có hai thang đánh griêng bit v
ngôn ng và kh năng din đạt vi mi mc IQ.
Đối vi thang đánh giá Stanford-Binet thì có ti mt na s ngưi tham gia kim tra
đạt đim IQ t 90 đến 110, 25% đt đim trên 110, 11% đt đim trên 120, 3% đt đim
trên 130 và 0,6% đạt đim trên 140.
Tu
i thi gian
(10
)
Tu
i trí tu (12)
x
IQ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
IQ - Người đăng: Lê Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
IQ 9 10 208