Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Linh Trần
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN TỊNH BIÊN
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH “A” NHƠN HƯNG

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
Nhơn Hưng, ngày 19 tháng 03 năm 2015.

Số:

/KH-LĐ.ANH

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
26/03/1931 – 26/03/2015
Căn cứ vào kế hoạch chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi
của Liên đội năm học năm 2014 – 2015;
Căn cứ công văn số 03-HD/HĐĐ.TB ngày 11 tháng 03 năm 2015 của Hội đồng
đội huyện Tịnh Biên về việc tổ chức ngày hội “Thiếu nhi khỏe – Tiến bước lên
Đoàn”;
Căn cứ vào tình hình thực tế của liên đội. Được sự chấp thuận của Chi bộ, BGH
trường, nay Liên đội Trường TH “A” Nhơn Hưng đề ra kế hoạch “tổ chức các hoạt
động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 –
26/03/2015)” với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH:
- Giáo dục học sinh ý nghĩa và lòng tự hào dân tộc, tìm hiểu nội dung một số trò
chơi dân gian, thông qua đó các em tham gia vào các hoạt động sinh hoạt chủ điểm,
sinh hoạt sao, sinh hoạt đội,…..
- Nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn: 26/3, 30/4, 1/5,…..
- Giáo dục vui chơi giải trí lành mạnh.
II. Ý NGHĨA:
- Sinh hoạt chủ điểm tháng Thanh niên 26/03.
- Vui chơi giải trí sau những ngày học căng thẳng.
- Tạo không khí vui tươi để hưởng ứng phong trào: “Trường học thân thiện – Học
sinh tích cực”.
III. NỘI DUNG.
1. Trò chơi: Gồm có 04 trò chơi
 Trò chơi thứ nhất: Chuyền ngọc tiếp sức.
 Trò chơi thứ hai: Đổ nước vào chai.
 Trò chơi thứ ba: Vịt đẻ trứng vàng.
 Trò chơi thứ tư: Nhảy bao bố tiếp sức.

2. Đối tượng – Thời gian – Địa điểm
a. Đối tượng: Tất cả học sinh các lớp từ khối 3 đến khối 5 của trường. Mỗi lớp cử
ra một đội để tham gia các trò chơi, tùy theo trò chơi mà số lượng học sinh khác nhau.
Mỗi lớp có thể chọn một học sinh tham gia nhiều trò chơi (tùy theo tình hình của mỗi
lớp). Tuy nhiên, cố gắng chọn xoay vòng để tất cả các em học sinh trong lớp đều
được chơi. Ban tổ chức sẽ gửi danh sách cho các lớp đăng ký theo từng trò chơi và
nộp về BTC trước 10 giờ 00 phút 26/03/2015.
b. Thời Gian: 14 giờ 30 phút ngày 26/03/2015.
c. Địa điểm: Sân Trường – Trường TH “A” Nhơn Hưng
3. Thể lệ trò chơi và số lượng học sinh tham gia:
3.1. Trò chơi thứ nhất: Chuyền ngọc tiếp sức


Thể lệ:

Học sinh dùng miệng ngậm muỗng ăn canh để chuyền viên bi. Học sinh đầu
tiên lấy viên bi trong thố cũng dùng miệng ngậm muỗng để lấy và chuyền cho bạn kế
bên cho đến người cuối cùng bỏ tách vào thố. Mỗi người chơi mang theo một cái
muỗng.
Chú ý: Viên bi được chuyền từ bạn đầu tiên đến bạn...
HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN TỊNH BIÊN
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH “A” NHƠN HƯNG
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
Nhơn Hưng, ngày 19 tháng 03 năm 2015.
Số: /KH-LĐ.ANH
KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
26/03/1931 – 26/03/2015
Căn cứ vào kế hoạch chương trình công tác Đội phong trào thanh thiếu nhi
của Liên đội năm học năm 2014 – 2015;
Căn cứ công văn số 03-HD/HĐĐ.TB ngày 11 tháng 03 năm 2015 của Hội đồng
đội huyện Tịnh Biên về việc tổ chức ngày hội “Thiếu nhi khỏe Tiến bước lên
Đoàn”;
Căn cứ vào tình hình thực tế của liên đội. Được sự chấp thuận của Chi bộ, BGH
trường, nay Liên đội Trường TH “A” Nhơn Hưng đề ra kế hoạch “tổ chức các hoạt
động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931
26/03/2015)” với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH:
- Giáo dục học sinh ý nghĩa lòng tự hào dân tộc, tìm hiểu nội dung một strò
chơi dân gian, thông qua đó các em tham gia vào các hoạt động sinh hoạt chủ điểm,
sinh hoạt sao, sinh hoạt đội,…..
- Nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn: 26/3, 30/4, 1/5,…..
- Giáo dục vui chơi giải trí lành mạnh.
II. Ý NGHĨA:
- Sinh hoạt chủ điểm tháng Thanh niên 26/03.
- Vui chơi giải trí sau những ngày học căng thẳng.
- Tạo không khí vui tươi để hưởng ứng phong trào: “Trường học thân thiện Học
sinh tích cực”.
III. NỘI DUNG.
1. Trò chơi: Gồm có 04 trò chơi
Trò chơi thứ nhất: Chuyền ngọc tiếp sức.
Trò chơi thứ hai: Đổ nước vào chai.
Trò chơi thứ ba: Vịt đẻ trứng vàng.
Trò chơi thứ tư: Nhảy bao bố tiếp sức.
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Người đăng: Linh Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 9 10 18