Ktl-icon-tai-lieu

Không gì là không thể

Được đăng lên bởi sontran266
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 958 lần   |   Lượt tải: 1 lần
YOU CAN
By George Matthew Adams
Copyright © 2005 by The Napoleon Hill Foundation.
Vietnamese Edition © 2008 by First News – Tri Viet.
Published by arrangement with The Napoleon Hill Foundation.
All rights reserved.

YOU CAN
KHÖNG GÒ LAÂ KHÖNG THÏÍ
Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát
haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng
chuyïín giao baãn quyïìn vúái The Napoleon Hill Foundation.
Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa First News
vaâ The Napoleon Hill Foundation àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi
phaåm Luêåt Xuêët baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn quyïìn Quöëc tïë vaâ
Cöng ûúác Baão höå Baãn quyïìn Súã hûäu Trñ tuïå Berne.
CÖNG TY VÙN HOÁA SAÁNG TAÅO TRÑ VIÏÅT - FIRST NEWS

11HNguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh
Tel: (84.8) 3822 7979 - 3822 7980 - 3823 3859 - 3823 3860
Fax: (84.8) 3822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: 

GE O R G E M AT T H E W A D A M S

Biïn dõch:
THU HÙÇNG - AN BÒNH

First News

NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ

LÚÂI GIÚÁI THIÏåU

T

ûå bao àúâi nay, thaânh cöng luön laâ ûúác mú vaâ
laâ muåc tiïu cuãa con ngûúâi. Theo àoá, nhûäng
cêu hoãi nhû “Thaânh cöng laâ gò?” hay “Laâm thïë naâo
àïí àaåt àûúåc thaânh cöng?” luön khiïën con ngûúâi phaãi
trùn trúã. Liïåu thaânh cöng coá phaãi laâ khi chuáng ta coá
thêåt nhiïìu tiïìn, súã hûäu nhûäng tiïån nghi hiïån àaåi vaâ
söëng möåt cuöåc àúâi vûúng giaã? Hay thaânh cöng laâ khi
ta coá möåt cöng viïåc öín àõnh vaâ möåt gia àònh haånh
phuác? Trong quaá trònh tòm kiïëm cêu traã lúâi cho
nhûäng trùn trúã cuãa mònh, nhiïìu ngûúâi àaä nhêån ra
rùçng, thaânh cöng thêåt sûå khöng chó àûúåc ào bùçng vêåt
chêët súã hûäu àûúåc maâ coân àïën tûâ nhûäng giaá trõ vö giaá
vïì mùåt tinh thêìn.
Cuöåc söëng hiïån àaåi múã ra cho con ngûúâi nhiïìu cú
höåi àïí thaânh cöng, nhûng àöìng thúâi cuäng mang àïën
khöng ñt thaách thûác. Chùæc chùæn khi àöëi mùåt vúái
nhûäng thaách thûác àoá, khöng ñt ngûúâi trong chuáng ta
caãm thêëy bïë tùæc vaâ cêìn lùæm nhûäng lúâi khuyïn böí ñch.
5

Y

O U

C

A N

Cho àïën nay, nhiïìu ngûúâi àaä xem cuöën saách Caách
nghô àïí thaânh cöng cuãa Napoleon Hill(*) nhû ngûúâi
baån àöìng haânh cuãa mònh trïn con àûúâng tòm kiïëm
thaânh cöng. Vaâ hoå àaä khaám phaá ra nhûäng chên lyá
vônh cûãu vïì thaânh cöng tûâ àêy.
Quaã thêåt, vúái hún 60 triïåu baãn àûúåc phaát haânh,
Caách nghô àïí thaânh cöng àûúåc xem laâ cuöën saách coá

khaã nùng truyïìn caãm hûáng thaânh cöng hún bêët kyâ
cuöën ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Không gì là không thể - Người đăng: sontran266
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Không gì là không thể 9 10 816