Ktl-icon-tai-lieu

Kiến thức lịch sử

Được đăng lên bởi Bồcônganh Baytronggió
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 873 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Ba vua trong câu ca dao "Một nhà sinh đặng ba vua/Vua còn, vua mất, vua
thua chạy dài" là những vua nào?
Trả lời: Đó là Đồng Khánh (vua còn); Kiến Phúc (vua mất) và Hàm Nghi (vua
thua chạy dài)
2. Vì sao nhà Nguyễn kiêng tên Hoa?
Trả lời: Vì mẹ vua Thiệu Trị tên là Hồ Thị Hoa
3.Tiền giấy được phát hành ở nước ta dưới triều đại nào?
Trả lời: Triều Trần

4. Tổng thống nước nào muốn đặt tên con là Hồ Chí Minh?
Trả lời: Tổng thống Ghi Nê Sêcuturê
5. Chồng bà Trưng Trắc tên là Thi hay Thi Sách?

Trả lời: Chồng bà Trưng Trắc tên Thi.
6. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên vào thời gian nào?

Trả lời: Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ
chống thực dân Pháp (23/11/1940)
Có ai biết "Ngũ Quảng" không?

8Hỏi: Có ai biết "Ngũ Quảng" không?
Kể tên từng "Quảng..." từ trong ra ngoài
Trả lời: Ngũ Quảng gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức (Huế), Quảng Nam,
Quảng Ngãi.
9. Ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba có từ bao giờ?
Trả lời: Ngày xưa, Lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương thường được tổ chức vào mùa thu. Đến
năm 1917 mới có quy định chính thức của triều Nguyễn lấy ngày mồng Mười tháng Ba
hàng năm làm ngày quốc giỗ.
10. Người lao động bắt đầu được nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương từ năm nào?
Trả lời: Năm 2007
11. Chúa Chổm là ai?

Hỏi: Ca dao có câu: Vua Ngô ba sáu tấn vàng, Chết xuống âm phủ chẳng mang
được gì, Chúa Chổm uống rượu tì tì, Chết xuống âm phủ kém gì vua Ngô. Vậy chúa
Chổm là ai, có thật ngoài đời không?
Trả lời: Câu ca dao này nói đến nhân vật chúa Chổm, đó là tên gọi dân gian dành
“tặng” cho vị vua thời Lê Trung hưng Lê Trang Tông. Vua có tên tục là Lê Ninh, còn
có tên khác là Lê Huyến. Lê Ninh là con vua Lê Chiêu Tông với bà Phạm Hoàng hậu
Phạm Thị Ngọc Quỳnh.

12. Tính đến nay, Quân đội nhân dân Việt Nam có bao nhiêu người được phong
quân hàm Đại tướng?
Trả lời: Tính đến tháng 7/2007, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có 12 vị được
phong quân hàm Đại tướng.
14. Hiệu lệnh xung phong của đợt tổng công kích cuối cùng đêm 6/5/1954 tại Điện
Biên Phủ là gì? Trả lời: Tiếng nổ của một tấn bộc phá trên đồi A1
15. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Tuyên ngôn độc lập vào thời gian nào? Ở
đâu? Trả lời: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập vào cuối tháng
8/1945 tại ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, Hà Nộ
6. Bạn hãy cho biết ý nghĩa của quốc hiệu văn Lang! Trả lời: Hiện tại, ít nhất có ba
cách giải thích khác nhau về ý nghĩa của quốc hiệu Văn Lang. Cách giải thích thuyết
phục nhất: Văn Lang là cộng đồng người lập nghiệp bên lưu vực những con sông.
7....
1. Ba vua trong câu ca dao "M t nhà sinh ng ba vua/Vua còn, vua m t, vua đặ
thua ch y dài" là nh ng vua nào?
Tr l i: ó ng Khánh Đ Đồ (vua còn); Ki n Phúcế (vua m t) Hàm Nghi (vua
thua ch y dài)
2. Vì sao nhà Nguy n kiêng tên Hoa?
Tr l i: Vì m vua Thi u Tr tên là H Th Hoa
3.Ti n gi y c phát hành n c ta d i tri u i nào? đượ ư ướ đ
Tr l i: Tri u Tr n
4. T ng th ng n c nào mu n t tên con là H Chí Minh? ướ đ
Tr l i: T ng th ng Ghi Nê Sêcuturê
5. Ch ng bà Tr ng Tr c tên là Thi hay Thi Sách? ư
Tr l i: Ch ng bà Tr ng Tr c tên Thi. ư
6. Lá c sao vàng xu t hi n l n u tiên vào th i gian nào? đỏ đầ
Tr l i: Lá c sao vàng xu t hi n l n u tiên trong cu c kh i ngh a Nam K đỏ đ ĩ
ch ng th c dân Pháp (23/11/1940)
Có ai bi t "Ng Qu ng" không?ế ũ
8H i: Có ai bi t "Ng Qu ng" không? ế ũ
K tên t ng "Qu ng..." t trong ra ngoài
Tr l i: Ng Qu ng g m Qu ng Bình, Qu ng Tr , Qu ng c (Hu ), Qu ng Nam, ũ Đứ ế
Qu ng Ngãi.
9. Ngày gi T m ng M i tháng Ba có t bao gi ? ườ
Tr l i: Ngày x a, L h i gi T Hùng V ng th ng c t ch c vào mùa thu. n ả ờ ư ươ ườ đư Đế
n mă 1917 m i có quy nh chính th c c a tri u Nguy n l y ngày m ng M i tháng Ba đị ườ
hàng n m làm ngày qu c gi .ă
10. Ng i lao ng b t u c ngh l ngày Gi T Hùng V ng t n m nào?ườ độ đầ đượ ươ ă
Tr l i: N m 2007 ă
11. Chúa Ch m là ai?
H i: Ca dao có câu: Vua Ngô ba sáu t n vàng, Ch t xu ng âm ph ch ng mang ế
c gì, Chúa Ch m u ng r u tì tì, Ch t xu ng âm ph kém gì vua Ngô. V y chúa đượ ư ế
Ch m là ai, có th t ngoài i không? đờ
Tr l i: Câu ca dao này nói n nhân v t chúa Ch m, ó là tên g i dân gian dành đế đ
“t ng” cho v vua th i Lê Trung h ng Lê Trang Tông. Vua có tên t c là Lê Ninh, còn ư
có tên khác là Lê Huy n. Lê Ninh là con vua Lê Chiêu Tông v i bà Ph m Hoàng h u ế
Ph m Th Ng c Qu nh.
Kiến thức lịch sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến thức lịch sử - Người đăng: Bồcônganh Baytronggió
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kiến thức lịch sử 9 10 338