Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm đi phượt

Được đăng lên bởi Phan Thế Trung
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đăng nhập

Câu lạc bộ Mô tô
Suzuki Việt nam suvietnam.com
Hội những người chạy xe mô tô Suzuki và
bằng hữu
Đăng ký

Nhập từ khóa…

Trợ giúp • Tìm kiếm

Photo Gallery

Hôm nay, 10:35 am, T.Năm, 04, Tháng 10, 2012

Bài viết chưa được trả lời | Chủ đề gần đây
Trang chủ » Tin tức sự kiện và đối thoại hàng ngày

Múi giờ UTC + 7 Giờ

Kinh nghiệm đi đường dài liên tục nhiều giờ/ngày.
Trang 1 trên 2 [ 14 bài viết ]

Chuyển đến trang 1, 2 Trang kế tiếp

Xem bản in

Chủ đề trước | Chủ đề kế tiếp

Người gửi

Nội dung

xacotara

Tiêu đề bài viết: Kinh nghiệm đi đường dài liên tục nhiều giờ/ngày.
Đã gửi: 12:41 pm, T.Ba, 07, Tháng 2, 2012

Hội viên SG-SMC
Ngày tham gia: 9:00
am, T.Tư, 27, Tháng 7,
2011
Bài viết: 403

Sau chuyến xuyên Việt tốc hành, em có được vài kinh nghiệm nhỏ nhoi, xin chia sẻ
với mọi người. Mong các "cây đại thụ" làng phượt góp thêm kinh nghiệm để những
người đi sau tốn ít thời gian chuẩn bị hơn.
Những đóng góp hay, em xin phép được copy vào bài chính để mọi người đọc dễ
hơn.
Cảm ơn các bác đã đọc và đóng góp.
_________________

XacoTara
Sửa lần cuối bởi xacotara vào ngày 11:20 am, CN, 09, Tháng 9, 2012 với 2 lần sửa.
Reason: No reason

xacotara

Hội viên SG-SMC
Ngày tham gia: 9:00
am, T.Tư, 27, Tháng 7,
2011
Bài viết: 403

Tiêu đề bài viết: Bảo hiểm.

Đã gửi: 12:43 pm, T.Ba, 07, Tháng 2, 2012

BẢO HIỂM:
Dân ta đi chơi không có thói quen mua bảo hiểm --> dễ phiền đến gia đình. Mình
mua bảo hiểm du lịch ở HSBC.
Điều khiện để được mua:
- Mua trước giờ khởi hành tối thiểu 1 ngày làm việc
- Phải có tài khoản ở ngân hàng HSBC. Bác nào không có thì hỏi mượn của người
quen cũng được. (Đề nghị hội ta nên có 1 tài khoản để anh em có thể mượn và trả
lại sau)
Tiến trình mua:
- Vào trang web  để điền thông tin
- Trong vòng 24h, nhân viên HSBC sẽ đt lại xác nhận và cắt tiền trong tài khoản.
- Khi tiền được cắt --> hợp đồng bảo hiểm tự động có hiệu lực.
Giá cả và trách nhiệm
- 3 ngày - nội địa: 70K

- 3 ngày - nội địa: 70K
- 4-6 ngày - nội địa: 100K
- Trách nhiệm: Cấp cứu không giới hạn chi phí, bồi thường thương tật, tử vong... tối
đa 400tr. Điểm đặc biệt cần lưu ý là cấp cứu không giới hạn chi phí.
_________________

XacoTara
Sửa lần cuối bởi xacotara vào ngày 12:45 pm, T.Ba, 07, Tháng 2, 2012 với 1 lần sửa.
Reason: No reason

xacotara

Tiêu đề bài viết: Chuẩn bị xe

Hội viên SG-SMC

CHUẨN BỊ XE

Ngày tham gia: 9:00
am, T.Tư, 27, Tháng 7,
2011
Bài viết: 403

Đã gửi: 12:47 pm, T.Ba, 07, Tháng 2, 2012

- Vỏ xe: Vỏ xe cần gai dày và mềm để bám...
Nhp t khóa
Trang ch » Tin tc s kin và đối thoi hàng ngày Múi gi UTC + 7 Gi
Tiêu đề bài viết: Kinh nghim đi đường dài liên tc nhiu gi/ngày.
Đã gi: 12:41 pm, T.Ba, 07, Tháng 2, 2012
Tiêu đề bài viết: Bo him. Đã gi: 12:43 pm, T.Ba, 07, Tháng 2, 2012
Bài viết chưa được tr li | Ch đề gn đây
Đăng nhp
Câu lc b Mô tô
Suzuki Vit nam -
suvietnam.com
Hi nhng người chy xe mô tô Suzuki và
bng hu
Đăng ký
Tr giúpTìm kiếm
Photo Gallery Hôm nay, 10:35 am, T.Năm, 04, Tháng 10, 2012
Kinh nghim đi đường dài liên tc nhiu gi/ngày.
Trang 1 trên 2 [ 14 bài viết ] Chuyn đến trang 1, 2 Trang kế tiếp
Xem bn in Ch đề trước | Ch đề kế tiếp
Người gi Ni dung
xacotara
Hi viên SG-SMC
Ngày tham gia: 9:00
am, T.Tư, 27, Tháng 7,
2011
Bài viết: 403
Sau chuyến xuyên Vit tc hành, em có được vài kinh nghim nh nhoi, xin chia s
vi mi người. Mong các "cây đại th" làng phượt góp thêm kinh nghim để nhng
người đi sau tn ít thi gian chun b hơn.
Nhng đóng góp hay, em xin phép được copy vào bài chính để mi người đọc d
hơn.
Cm ơn các bác đã đọc và đóng góp.
_________________
XacoTara
Sa ln cui bi xacotara vào ngày 11:20 am, CN, 09, Tháng 9, 2012 vi 2 ln sa.
Reason: No reason
xacotara
Hi viên SG-SMC
Ngày tham gia: 9:00
am, T.Tư, 27, Tháng 7,
2011
Bài viết: 403
BO HIM:
Dân ta đi chơi không có thói quen mua bo him --> d phin đến gia đình. Mình
mua bo him du lch HSBC.
Điu khin để được mua:
- Mua trước gi khi hành ti thiu 1 ngày làm vic
- Phi có tài khon ngân hàng HSBC. Bác nào không có thì hi mượn ca người
quen cũng được. (Đề ngh hi ta nên có 1 tài khon để anh em có th mượn và tr
li sau)
Tiến trình mua:
- Vào trang web http://bit.ly/zgoi9V để đin thông tin
- Trong vòng 24h, nhân viên HSBC s đt li xác nhn và ct tin trong tài khon.
- Khi tin được ct --> hp đồng bo him t động có hiu lc.
Giá c và trách nhim
- 3 ngày - ni địa: 70K
Kinh nghiệm đi phượt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh nghiệm đi phượt - Người đăng: Phan Thế Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kinh nghiệm đi phượt 9 10 856