Ktl-icon-tai-lieu

Kinh vô lượng thọ

Được đăng lên bởi Vô Lượng Thọ Phật
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 956 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẬT THUYẾT
ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM
THANH TNNH
BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

Nguyên Hán bản:
Ngài HẠ LIÊN CƯ (hội tập)
Việt dịch:
HT. Thích Đức Niệm
Cư sĩ Minh Chánh

TẠNG THƯ PHẬT HỌC
Phật Lịch 2011

THAY LỜI TỰA
Đức Phật ra đời suốt bốn mươi năm trời thuyết pháp, có đến hơn tám vạn bốn
ngàn pháp môn. Pháp môn chính là phương pháp mở cửa tuệ giác tâm linh. Chúng
sanh căn tánh bất đồng, thiên sai vạn biệt, nên đức Phật cũng theo đó mà có nhiều
pháp môn để đáp ứng thích cơ hợp tánh chúng sanh. Tâm bịnh chúng sanh đa dạng,
biến thái muôn ngàn, nên pháp dược trị liệu cũng có vạn thiên.
Pháp môn có sai khác, giáo pháp diễn đạt những pháp môn đó có cạn sâu.
Nhưng dù sai khác cạn sâu thế nào đi nữa, thì giáo pháp đức Phật tựu trung vẫn là
chìa khóa mở cửa tâm linh, những phương thuốc thần diệu trị liệu tâm bịnh chúng
sinh, giải thoát phiền khổ. Ngài cũng thuyết minh về những hiện tượng thành hoại của
vũ trụ, những sai biệt thăng trầm thạnh suy của kiếp người. Nhưng cội gốc của những
hiện tượng đó đều do tâm sanh khởi. Tâm là nguồn gốc hình thành tất cả mọi hiện
tượng, trạng thái thạnh suy, thành bại, thăng trầm của nhân sanh vũ trụ. Thế nên,
giáo pháp của đức Phật là chìa khóa mở cửa tâm linh, là phương thuốc trừ sạch gốc
rễ vô minh từ tâm thức con người, là con đường sáng ngời đưa chúng sanh từ phàm
đến thánh.
Trong tất cả những pháp môn, những phương thuốc, những con đường sáng
tịnh đó, được đức Phật trình bày bàn bạc khắp trong tam tạng giáo điển. Nhưng đặc
biệt pháp môn Tịnh độ thì đức Phật nhấn mạnh có tánh cách xác quyết với cả tấm
lòng tha thiết khuyến lệ chúng sanh nên thực hành pháp môn này. Điều đó hiển lộ qua
những thời pháp đặc thù được kết tụ thành kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh
Quán Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn v.v … Chẳng
những trong pháp hội kinh A Di Đà Ngài diễn tả cảnh giới Tây phương Cực lạc một
cách rõ ràng, mà ở pháp hội kinh Vô Lượng Thọ Ngài thuyết minh cho chúng sanh
thấy nguyện lực đức Phật A Di Đà và nhân duyên mật thiết giữa chúng sanh cõi Ta
bà với đức Phật này. Cũng chính trong pháp hội Vô Lượng Thọ, đức Thích Ca còn
khẳng định rằng, chúng sanh cách Phật lâu xa về sau, ngoài pháp môn niệmPhật ra,
không có pháp môn nào cứu giúp chúng sanh giải thoát luân hồi sanh tử có hiệu năng
bằng pháp môn Tịnh độ. Và khi Phật pháp tận diệt hết trên cõi đời, chỉ còn lại độc
nhất kinh Vô Lượng Thọ kéo dài thêm 100 năm nữa trước khi mạt pháp kết thúc.
Người tu học Phật mà không đọc, không tin lời đức Phật nói...
PHT THUYT
ĐẠI THA VÔ LƯỢNG TH
TRANG NGHIÊM
THANH TNNH
BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
Nguyên Hán bn:
Ngài H LIÊN CƯ (hi tp)
Vit dch:
HT. Thích Đức Nim
Cư sĩ Minh Chánh
TNG THƯ PHT HC
Pht Lch 2011
Kinh vô lượng thọ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh vô lượng thọ - Người đăng: Vô Lượng Thọ Phật
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Kinh vô lượng thọ 9 10 301