Ktl-icon-tai-lieu

Lá đỏ

Được đăng lên bởi Nguyễn Phúc An Tim
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Laù ñoû.
nhaïc : Hoaøng Hieäp
thô : Nguyeãn Ñình Thi

(1975)

%
#C
«« Œ « «
«
«
«
«
«
w
ˆ«
«ˆ« . =
«j
======================
&
ˆ« l
ll w
l «ˆ« «ˆ« «ˆ« . _«j
l
l
_««ˆ
«ˆ
Gaëp

em

treân

laù

ñoû

cao

loäng

gioù

Röøng Tröôøng

#
«« «
««ˆ« «« «« œ»
«
w
»
ˆ
ˆ
ˆ« «˙« l ««˙« Œ œ»»» l w
=========================
&
l « « » l «ˆ« . j
l
Sôn

aøo

aøo

Em

ñöùng

«« «««
# œ» œ»» ««« ««« ˆ««« ˆ««« «« ««ˆ ««
««ˆ« œ»
«« « «
œ
«
ˆ
˙
«
ˆ
«
«
»
»
«
˙
ˆ
«
ˆ
»
«
ˆ
»
«
«
»
»
»
«
»
=========================
&
» l ˙« «ˆ« «ˆ« l
l
l ˙« »
l »
ñöùng

ôû

beân

(ô)

ñöôøng nhö queâ

höông

vai

aùo

baïc

quaøng suùng

#
«« «
Œ
Œ
«
«
«
w
=========================
&
l _««ˆ
l «ˆ« ˆ« «ˆ« . _««j
l
l
_w
_««ˆ l w
«ˆ
tröôøng

Ñoaøn

quaân

vaãn

ñi

voäi

vaõ

# «
««ˆ« «« ««ˆ« ««« « « ««
Œ
«
«
«
w
ˆ
ˆ«
ˆ« «ˆ« l «ˆ« . j
ˆ« «« l «« Œ œ»»» l
«ˆ« . «j
=========================
& «
l
ˆ« l
_«˙
_«˙
Buïi Tröôøng

Sôn

nhoaø trong trôøi

löûa

Chaøo

# w
œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»
˙»»»
œ»»» . Jœ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»» ˙»»» « ««ˆ . Jœ»
» l
» l «jˆ« « »» l
=========================
&
l
l
em

em

gaùi

tieàn phöông

ôi

em

gaùi

(i) tieàn phöông heïn

em

# w
œ»»» Œ œ»»» . Jœ» w
w
œ
Œ
Œ
œ
»
»
»
»
»
=========================
&
» l
» l
l
l»
l
nheù

giöõa Saøi

Goøn

Chaøo

em

# œ»» œ»» œ»»» œ»» œ» ˙»»
œ»»» œ»»» œ»»» œ»» œ»
œ
.
œ
J
˙»»» « ««ˆ .
w
»
»
»
»
œ
J
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
«
»
»
»
«j
ˆ«
» l
=========================
&
=l
l
l
l

% 2.
# œ»» Œ œ»» . Jœ 1.w
œ Œ Œ «
w
œ Œ Œ Œ=
» »»» l
=========================
& »
l »»»
l »»»
”
«_«ˆ l l
em gaùi tieàn phöông ôi

giöõa Saøi

Goøn.

em

gaùi

(i)

tieàn

Gaëp...

phöông Heïn

...Goøn.

gaëp

nheù

...
=======================&
#
C
Laù ñoû.
(1975)
ˆ
_
«
«
«
«
%
Gaëp
w
em
ˆ
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
treân
ˆ
«
«
«
«
.
cao loäng
ˆ
_
«
«
«
«
j
thô : Nguyeãn Ñình Thi
nhaïc : Hoaøng Hieäp
w
gioù
ˆ
«
«
«
«
Œ
Röøng
ˆ
«
«
«
«
.
Tröôøng
ˆ
«
«
«
«
j
llll ll ll ll ll
=========================&
#
w
Sôn
ˆ
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
aøo
ˆ
«
«
«
«
aøo
œ
»
»
»
»
laù
ˆ
«
«
«
«
.
ˆ
«
«
«
«
j
ñoû
˙
«
«
«
«
˙
«
«
«
«
Œ
Em
œ
»
»
»
»
w
ñöùng
ll ll ll ll ll
=========================&
#
œ
»
»
»
»
œ
»
»
»
»
ñöùng
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
ôû
ˆ
ˆ
˙
«
«
«
«
beân (ô)
ˆ
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
˙
«
«
«
«
ñöôøng nhö
œ
»
»
»
»
queâ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
˙
»
»
»
»
höông vai
ˆ
«
«
«
«
aùo
œ
»
»
»
»
˙
«
«
«
«
baïc quaøng
ˆ
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
suùng
ll ll ll ll ll
=========================&
#
w
_
tröôøng
ˆ
_
«
«
«
«
Œ Œ
ˆ
_
«
«
«
«
Ñoaøn
w
quaân
ˆ
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
vaãn
ˆ
«
«
«
«
.
ñi voäi
ˆ
_
«
«
«
«
j
w
vaõ
ll ll ll ll ll
=========================&
#
ˆ
«
«
«
«
Œ
Buïi
ˆ
«
«
«
«
.
Tröôøng
ˆ
«
«
«
«
j
w
Sôn
ˆ
«
«
«
«
nhoaø
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
trong
ˆ
ˆ
«
«
«
«
trôøi
ˆ
«
«
«
«
.
löûa
ˆ
«
«
«
«
j
˙
_
«
«
«
«
˙
_
«
«
«
«
Œ
Chaøo
œ
»
»
»
»
ll ll ll ll ll
=========================&
#
w
em
œ
»
»
»
»
œ
»
»
»
»
em gaùi
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
œ
œ
»
»
»
»
tieàn
˙
»
»
»
»
phöông ôi
œ
»
»
»
»
.
em
œ
»
»
»
»
J
œ
»
»
»
»
gaùi
œ
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
(i)
œ
œ
»
»
»
»
tieàn
˙
»
»
»
»
phöông
ˆ
«
«
«
«
j
heïn
ˆ
«
«
«
«
.
em
œ
»
»
»
»
J
ll ll ll ll ll
=========================&
#
w
nheù
œ
»
»
»
»
Œ
œ
»
»
»
»
.
giöõa Saøi
œ
»
»
»
»
J w
Goøn
œ
»
»
»
»
Œ Œ œ
»
»
»
»
Chaøo
w
em
ll ll ll ll ll
==========================&
#
œ
»
»
»
»
œ
»
»
»
»
em
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
gaùi
œ
œ
»
»
»
»
tieàn
˙
»
»
»
»
phöông ôi
œ
»
»
»
»
.
em
œ
»
»
»
»
J
œ
»
»
»
»
gaùi
œ
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
(i)
œ
œ
»
»
»
»
tieàn
˙
»
»
»
»
phöông Heïn
ˆ
«
«
«
«
j
ˆ
«
«
«
«
.
gaëp
œ
»
»
»
»
J
w
nheù
ll ll ll ll ll
==========================&
#
œ
»
»
»
»
Œ
œ
»
»
»
»
.
giöõa Saøi
œ
»
»
»
»
J w
Goøn.
œ
»
»
»
»
Œ Œ
ˆ
_
«
«
«
«
Gaëp...
%
w
...Goøn.
œ
»
»
»
»
Œ Œ Œ
ll ll
1.
llll ll
2.
Lá đỏ - Người đăng: Nguyễn Phúc An Tim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lá đỏ 9 10 704