Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 1

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
1
CHÖÔNG THÖÙ NHAÁT
BAÏCH NGOÏC MYÕ NHAÂN
Roài möôøi naêm sau…
Bao nhieâu laø vaät ñoåi sao dôøi, bao nhieâu laø bieán thieân daâu beå…
Bao nhieâu laø dó vaõng troâi daàn theo kyù öùc laõng queân…
Nhöng tình yeâu vaãn cöù laø moät veát loang khoâng ñaäm cuõng chaúng nhaït maø thôøi
gian khoâng laøm sao goät ruûa, maø möa gioù cuoäc ñôøi khoâng theå xoùa nhoøa.
Lyù Taàm Hoan ñaõ tìm queân veát thöông ñoù trong men röôïu noàng, trong nhöõng
boùng daùng giai nhaân, nhöng röôïu noàng chæ ñoát chaùy hai buoàng phoåi, huyû dieät ñi xaùc
thaân, vaø cuoái cuøng cuõng mang theo veát thöông ray röùt vaøo loøng ñaát laïnh.
Baây giôø beân kia bôø theá giôùi, chaúng hieåu chaøng ñaõ queân ñöôïc hay laø chöa ?
Tieåu Phi ngoài nghieâng döïa leân maïn thuyeàn nhôù laïi ngöôøi baïn cuû, chaøng khoâng
khoûi ngaäm nguøi thôû daøi…
Chính chaøng cuõng mang phaûi veát thöông aáy vaø chaøng cuõng ñaõ tìm laõng queân
baèng caùch theo Lyù Taàm Hoan ngao du khaép sôn cuøng thuûy taän, khaén thaéng caûnh
danh sôn.
Nhöng nuùi duø ñeïp non duø xinh, nguoàn caûm höùng chæ daâng leân choác laùt, noåi buoàn
trìu trìu laïi keùo ñeán taâm tö !
Baøi hoïc thaám thía cuûa tình yeâu aáy, theâm vaøo söï coá coâng reøn luyeän cuûa Lyù Taàm
Hoan, con ngöôøi cuûa Tieåu Phi baây giôø ñaõ bieán ñoåi haún.
Töø moät chaøng trai man daïi ngang taøng, Tieåu Phi ñaõ bieán thaønh moät trang thanh
nieân raát möïc phong löu, phong löu coøn hôn caû Lyù TaàmHoan thuôû tröôùc.
Caùi teân Tieåu Phi cuûa chaøng, baây giôø ñöôïc thieân haï giang hoà gaùn theâm moät caùi
ngoaïi danh “Löu Höông Ñaïo Soaùi” moät ngoaïi danh thaät haøo huøng maø cuõng thaät
phong löu, ñuùng nghóa vôùi neáp soáng cuûa chaøng hieän taïi.
Töø moät teân Mai Hoa Ñaïo giaû danh ñeå cöùu baïn, chaøng nghieãm nhieân trôû thaønh
moät Ñaïo Soaùi kheùt tieáng giang hoà veà taøi troäm cuõng nhö veà haønh vi hieäp nghóa.
Tieåu Phi ñaõ nhaát ñònh taïo cho mình moät caùi thinh danh, thì baây giôø caùi thinh
danh ñoù ñaõ ñeán vôùi chaøng, duø raèng caùi danh khoâng ñeïp maáy.
oOo
“Myõ Nhaân Baïch Ngoïc, baùu treân ñôøi.
Coâng töû laø ai, laïi giöõ chôi !
Neáu muoán thaân coøn, ñöøng tieác vaät,
Canh ba, ñoåi chuû, ñuùng nhö lôøi !”
Maûnh giaáy ñeán tay trong ngaøy, dó nhieân haïng ñònh canh ba laø chæ vaøo ñeâm nay.
Long hổ phong vân - Hồi 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 1 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 1 9 10 14