Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 11

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 795 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
115
CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI MOÄT
CANH BAÏC PHI THÖÔØNG
Ra khoûi OÂ Y am, maøn ñeâm caøng ñen saäm, taâm tình Tieåu Phi caøng naëng ñaäm hôn
caû maøu trôøi …
Caùi moái guùt maø chaøng göûi nhieàu hy voïng nhaát baây giôø laïi ñöùt maát.
Chaøng thôû daøi söôøn söôït:
-Chaû traùch hung thuû ñeå ta tìm ñeán OÂ y, thì ra chuùng sôùm bieát roõ, Toá Taâm sö thaùi
ñaõ cheát. Baèng khoâng duø nôi nhaø Toân Hoïc Boå ta coù heát loøng caûnh giôùi chuùng haï thuû,
nhöng chuùng vaãn dö taïo nhieàu cô hoäi saùt haïi Toân Hoïc Boå ñeå dieät khaåu …
Tieåu Phi vuït aï leân moät tieáng vaø voã voã vaøo traùn mình laåm baåm:
--Ñuùng roài ! Chuùng möôïn mieäng cuûa Toân Hoïc Boå noùi ra OÂ y am ñeå sau ñoù giaû
maïo Toá Taâm sö thaùi ñaùnh laïc höôùng theo doõi cuûa ta, khoâng ngôø ta laïi khaùm phaù söï
sô hôû cuûa chuùng …
Do ñoù, keá thöù nhaát cuûa chuùng keå nhö bò hoûng, chuùng ñoaùn chaéc theá naøo ta cuõng
tìm ñeán OÂ y am, neân nuùp saün treân traàn nhaø cuûa thieân ñöôøng, thöøa luùc ta baát phoøng,
neùm boä xöông khoâ cuûa Toá Taâm xuoáng cöôùp ñi tinh thaàn ta, ñeå deå beà haï thuû.
Tuy raèng haønh ñoäng khoâng thaønh coâng, nhöng keá hoaïch cuûa chuùng phaûi ñaùng
khen laø chu ñaùo, thuû ñoaïn laïi cöïc kyø taøn ñoäc, chæ moät chuùt sô saåy nhoû, ta khoù maø
thoaùt khoûi ñoäc thuû.
Chuùng nhaát quyeát khoâng cho ta nhuùn tay vaøo caâu chuyeän vaø ñeå thöïc haønh söï
nhaát quyeát ñoù, chuùng khoâng tieác saùt haïi bao nhieâu maïng ngöôøi, ñuû thaáy caùi vieäc
coøn naèm trong voøng bí maät ñoù, nhaát ñònh laø caâu chuyeän kinh thieân ñoäng ñòa !
Laø moät keû treân mình reøn luyeän cho mình moät yù chí quaät cöôøng töø thuôû nhoû treân s
maïc hoang vu ñoùi khoå caøng khoù khaên caøng gian nan Tieåu Phi laïi caøng muoán laên xaû
vaøo.
Nhöõng nguy hieåm ñaõ qua khoâng laøm cho Tieåu Phi chuøn loøng thoaùi böôùc maø giaùn
tieáp ñoái phöông ñaõ kheâu ñoäng chaøng moät yù chí ñoái laäp quyeát cuøng haén so taøi ñeán
cuøng.
Maïo hieåm, vieäc laøm ñoù, ñoái vôùi chaøng haàu nhö ñaõ trôû thaønh thoùi quen !
Caøng nguy hieåm laïi caøng gaây cho chaøng nhieàu höùng thuù …
Tieåu Phi vuït ngöûa coå cöôøi to leân:
-Hôõi ngöôøi baïn naøo ñoù, baát luaän baïn laø ai, gheâ gôùm ñeán böïc naøo, muoán doïa ta sôï
haõi ruùt lui laø moät vieäc laøm moø traêng ñaùy bieån. Ta cam ñoan laø sôùm hay muoän cuõng
vaïch traàn bí maät cuûa baïn ra tröôùc coâng luaän voõ laâm !
Röøng hoang tòch mòch, khoâng moät daïng ngöôøi, lôøi tuyeân chieán cuûa chaøng, hoïa
chaêng chæ coù nuùi, coù caây chöùng kieán.
Long hổ phong vân - Hồi 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 11 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 11 9 10 605