Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 12

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
127
CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI HAI
ÑOÄC BAÙ VOÕ LAÂM
Mím moâi ñuùng laëng moät luùc, thieáu nieân vuït huy ñoäng ngoïn roi, quaát tuùi buïi vaøo
ñaùm ñoâng ñöùng hai beân ñaáy.
Trong thoaùng maét ñaõ coù hôn möôøi ngöôøi vaäp ñaàu, saëc muõi, maùu me roøng roøng,
kinh haõi keâu la, raàn raàn chaïy nhaøo ra cöûa thoaùt thaân.
Thieáu nieân vöøa huy ñoäng ngoïn roi vöøa lôùn tieáng quaùt:
-Cuùt, cuùt ñi taát caû, khoâng moät teân naøo ñöôïc ôû laïi ñaây !
Saûnh ñöôøng vuït loaïn leân nhö vôõ chôï, moät soá thieáu nöõ quaù sôï teù giuïi treân ñaát, run
raåy boø leân ra ngoaøi.
Laõnh Thu Hoàn quaéc maét giaän döõ:
-Nhöõng ngöôøi naøy ñaâu coù laøm gí ñeán caùc haï, taïi sao caùc haï giaän caù cheùm thôùt …
Nhöng lôøi haén chöa döùt, treân maët ñaõ in leân moät veát roi töôm töôùm maùu …
Thieáu nieân aùo xanh haát haøm nhö ra lònh:
-Luoân caû ngöôi cuõng cuùt noát cho ta !
Töøng gioït maùu chaûy daøi xuoáng maët, Laõnh Thu Hoàn cuõng chaúng caàn lau ñi, aùnh
maét thaâm traàm xoaùy thaúng vaøo maët thieáu nieân gaèn gaèn nheách meùp:
-Neáu nhö caùc haï khoâng muoán nhaän thua tröôùc maët keû khaùc, ta baèng loøng rôøi khoûi
nôi ñaây ngay, nhöng …
Vuùt ! …
Treân maët Laõnh Thu Hoàn laïi in theâm moät veát ro röôùm maùu, nhöng haén vaãn cöù
chaäm raõi tieáp lôøi:
-Nhöng caùc haï ghi nhôù cho ba ngoïn roi naøy hoï Laõnh seõ coù ngaøy traû laïi gaáp ñoâi !
Boáp !
Ñöôøng roi treân tay thieáu nieân laïi vung leân, chieáu thaúng vaøo maët Laõnh Thu Hoàn
gaây thaønh moät tieáng vang ngaén goïn. Gioïng cuûa thieáu nieân cuõng khoâng keùm gaõy
goïn laïnh luøng:
-Boán roi !
Laõnh Thu Hoàn nghieán chaët raêng phoùng nhanh ra cöûa.
Baây giôø thì trong saûnh ñöôøng moïi ngöôøi ñaõ chaïy heát, thieáu nieân hình nhö côn
giaän vaãn chöa haï, laïi vung roi ñaäp tanh taønh nhöõng böùc töï hoïa treo boán phía töôøng.
Tieåu Phi khoanh tay ñöùng yeân beân caïnh baøn, mæm cöôøi nhìn gaõ baèng ñoâi maét
nhieàu thích thuù:
-Hieän giôø moïi ngöôi ñaõ chaïy saïch, caùc haï baèng loøng nhaän thua roài chöù ?
Ngoïn roi treân tay thieáu nieân töø töø buoâng xuoâi xuoáng, Tieåu Phi khoâng thaáy ñöôïc
saéc maët gaõ bieán ñoåi nhö theá naøo, chæ thaáy ñoâi vai gaõ nhoâ leân huïp xuoáng, roài daàn
daàn bình laëng, cuoái cuøng gaõ traàm traàm caát tieáng:
Long hổ phong vân - Hồi 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 12 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 12 9 10 207