Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 13

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
139
CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI BA
BAÏCH NGOÏC MA CAÙI
Thieáu nieân aùo ñen khi naõy, boãng töø beân ngoaøi nhö moät traän gioù lao nhanh vaøo.
Sau khi phong thö bò huyû, Tieåu Phi nghó chæ coøn caùch ñi tìm hoûi laïi thieáu nieân,
khoâng ngôø gaõ töï yù quay laïi, chaøng möøng rôõ keâu leân:
-Caùc haï trôû laïi thaät ñuùng luùc, taïi haï ñang coù ñieàu muoán thænh giaùo !
Ngôø ñaâu, thieáu nieân hình nhö khoâng heà nghe thaáy, saéc maët loä ñaày haõi huøng, dao
daùc nhìn quanh boán phía, roài ñoät nhieân phoùng mình neùp kín sau böùc reøm song.
Toøa Khoaùi YÙ ñöôøng ñöôïc trang trí heát söùc hoa leä maø cuõng thaät laø ñaïc bieät, tröôùc
moãi khung cöûa soå ñöôïc treo töøng böùc reøm raát daøi, hình nhö ñeå cho nhöõng con baïc
veà khuya ñöôïc theâm phaàn kín ñaùo, aùnh ñeøn khoâng loä ra ngoaøi.
Thôøi gian luùc baáy giôø coøn raát sôùm, reøm cöûa ñöôïc veùn sang moät phía chöù chöa ruû
xuoáng, thieáu nieân nhôø thaân hình oám nhoû, neân khi laån mình vaøo trong ñoù xong, khoù
ai coù theå nhìn thaáy !
Tieåu Phi vaø Nhaát Ñieåm Hoàng khoâng khoûi ñöa maét nhìn nhau thaéc maéc.
Taïi sao thieáu nieân ñi roài trôû laïi, trôû laïi baèng moät daùng saéc heát söùc kinh hoaøng ?
Baøn tính cao ngaïo cuûa gaõ nhö theá, thì coù chuyeän gì, keû naøo coù theå laøm cho chaøng
phaûi sôï haõi döôøng aáy ?
Moät gioïng lanh laûnh töø xa chôït voïng laïi, thanh aâm cao vuùt beùn nhoïn, ngaén nguõn,
nhö töøng haït soûi noái tieáp nôi xa, trong thoaùng maét nhöõng thanh aâm ñoù ñaõ vaây chaët
quanh boán phía toøa Khoaùi yù ñöôøng.
Tieáp theo ñoù, muøi tanh thoaûng theo hôi gioù ñöa vaøo, hôn hai möôi con raén lôùn
nhoû ñuû côõ, da laám taám saëc sôõ naêm maøu, moät loaïi raén hieám coù vaø cöïc ñoäc, töø ngoaøi
cöûa luùc nhuùc boø vaøo.
Tieåu Phi ñoâi maøy raäm nhíu chaët, daäm chaân phoùng leân maët baøn ñaùnh baïc, xeáp
baèng ngoài yeân.
Nhaát Ñieåm Hoàng mím moâi cau maët, thoùt tuoát leân trính nhaø ruùt thanh kieám gaõy
luùc naõy, vung tay phoùng xuoáng.
Moät con raén to nhaát trong soá, hình nhö laø con ñaàu ñaøn, laäp töùc bò ghim cöùng treân
maët ñaát.
Tuy moät khuùc mình bò ghim chaët, nhöng con raén söùc maïnh cöïc cuøng, chieác löôõi
ñoû choùt theø ra thuït vaøo khoâng ngôùt, khuùc thaân coøn laïi phía sau nhö moät chieác roi
khoång loà ñaäp chan chaùt leân maët ñaát töøng khoái gaïch raén chaéc bò ñaäp vôõ tung.
Nhöng thuû kình cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng neùm ra ñaâu phaûi vöøa, nöõa chuoâi kieám
ghim vaøo thaân raén vaø luùt saâu döôùi maët ñaát chæ coøn laïi khuùc ñuoâi maøu ñen buoäc nôi
chuoâi kieám maëc duø con raén vaën veïo thaân mình caùch naøo, cuõng khoâng laøm böùng noåi
thanh kieám leân.
Long hổ phong vân - Hồi 13 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 13 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 13 9 10 810