Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 14

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 692 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
150
CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI BOÁN
TROÙC HOÀN NHÖ YÙ CAÂU
Nam Cung Linh haáp taáp rôøi ñi, beân ngoaøi cöûa soå tieáng hoø heùt noái tieáp vang leân
vaø moãi luùc xa daàn.
Thoaùng maét, khoâng coøn daïng moät teân aên maøy naøo laûng vaûng.
Tieåu Phi laåm nhaåm laáy mình:
-Nam Cung Linh ñaùng goïi laø moät nhaân taøi, Caùi bang döôùi söï thoáng lónh cuûa haén,
nhaát ñònh moãi ngaøy theâm huøng maïnh … chæ sôï raèng thaùi quaù huøng maïnh thoâi !
Nhaát Ñieåm Hoàng buoâng mình xuoáng ñaát, ñoâi maét ngôøi nhìn quanh:
-Löu huynh thaáy gaõ thieáu nieân ñoù ñi thaät aø ?
Tieåu Phi cöôøi ôûm ôø :
-Nôi ñaây ñaâu phaûi chæ coù moät caùnh cöûa soå duy nhaát ñaâu ?
-Chæ ñaùng tieác laø gaõ Nam Cung Linh ñoù khoâng coù ñöôïc nhaõn löïc nhö Ñaïo Soaùi
Löu Höông !
Moät gioïng noùi laïnh luøng cang leân thay caâu ñaùp cho Nhaát Ñieåm Hoàng.
Vaø tieáng noùi vöøa döùt, thieáu nieân aùo ñen ñaõ töø sau moät böùc reøm soáng khaùc löõng
thöõng böôùc ra, hai chieác vôù traéng tinh ñaõ laám lem caùt ñaát.
Cho ñeán baây giôø, Nhaát Ñieåm Hoàng môùi chôït hieåu : ñoâi giaøy ñen kia thieáu nieân
ñaõ coá yù ñeå loù ra. Vaø sau khi côûi giaøy ñaõ loøn qua cöûa soå, ñeå roài töø maùi hieân loän trôû
vaøo moät khung cöûa soå khaùc, aån sau böøc maøn.
Tuoåi tuy coøn raát treû, nhöng gaõ thieáu nieân ñaõ kheùo lôïi duïng nhöôïc ñieåm cuûa taâm
lyù con ngöôøi. Gaõ ñaùnh löøa Nam Cung Linh, ñeå Nam Cung Linh laàm töôûng raèng gaõ
troán ñi maát roài, maø khoâng coøn nghó ñeán vieäc luïc soaùt nöõa !
Chaäm raõi nhaác böôùc ñeán tröôùc maët Tieåu Phi, thieáu nieân nhìn xoaùy chaøng moät luùc
vaø vuït hoûi:
-Gaõ Nam Cung Linh ñoù laø baïn cuûa caùc haï, coøn giöõa toâi vaø caùc haï voán xöa nay
chöa töøng quen bieát, caùc haï laïi giuùp toâi maø khoâng giuùp haén, laø taïi laøm sao ?
Ñöôïc ngöôøi giuùp cho, ñaõ chaúng moät lôøi caûm kích, traùi laïi coøn toû yù nghi ngôø, gaõ
thieáu nieân aùo ñen quaû laø keû ñaõ mang phaûi bònh nghi traàm troïng.
Nhöng Tieåu Phi cuõng ñieàm ñaïm traû cöôøi:
-Toâi giuùp huynh ñaøi maø khoâng chòu giuùp haén, chæ vì haén laø moät keû aên xin quaù
ngheøo, coøn huynh ñaøi laø keû coù tieàn laém baïc, toâi nhaát ñònh phaûi nònh ñoâi chuùt vaäy
maø !
Thieáu nieân nhìn xoùi vaøo chaøng theâm moät luùc, khoeù moâi töø töø thoaùng nôû nuï cöôøi,
nhöng gaõ coá daèn vaø vaãn cöù laïnh luøng:
-Duø caùc haï giuùp toâi, nhöng toâi khoâng bao giôø bieát caûm kích moät ai.
Tieåu Phi chôït cöôøi to leân:
Long hổ phong vân - Hồi 14 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 14 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 14 9 10 636