Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 15

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
160
CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI LAÊM
MOÄT BÖÙC THÖ TÌNH
Tieåu Phi naèm im treân maùi ngoùi cuûa moät caên nhaø ñoái dieän.
Chaøng thaáy Baïch Ngoïc Ma ñaåy cöûa böôùc vaøo …
Beân trong nhaø coù ñeøn, nhöng caùc cöûa soå ñeàu ñoùng kín chæ coù theå nhìn thaáy boùng
ngöôøi laïi qua, ngoaøi ra khoâng coøn nhìn thaáy gì khaùc.
Boán phía nhaø ñeàu coù ñaët traïm canh ngaàm, tuy khoâng nhìn thaáy ngöôøi, nhöng
thænh thoaûng coù theå thaáy ñöôïc boùng ñao aùnh ngôøi leân töøng chaäp vaø coù theå nghe
tieáng thì thaøo troø chuyeän nhau.
Nheï nhö moät laøn khoùi, Tieåu Phi thi trueån thaân phaùp ñaûo quanh moät voøng leûn ra
phía sau nhaø vaø ho leân moät tieáng kheõ …
Quaû nhieân trong boùng toái coù tieáng ngöôøi quaùt kheû:
-Treân trôøi döôùi ñaát !
-Xin côm ñöøng ñeán ñaây !
Töø trong boùng toái moät boùng ngöôøi vuït ñöùng leân vaø khi nhìn kyõ Tieåu Phi gaõ thaát
thanh keâu leân:
-Ngöôi laø ai ?
Tieåu Phi ñaùp:
-Xin gaïo maø !
Lieàn vôùi caâu noùi, tay phaûi chaøng ñieåm nhanh vaøo huyeät ñaïo, tay traùi ñöa theo ra
ñôõ laáy thaân hình gaõ, ñaët nheï treân maùi nhaø vaø thaáp gioïng baûo:
-Ta khoâng phaûi laø ngöôøi maø laø Hoâ ly thaønh tieân, ngöôi bieát chöa ?
Saéc maët gaõ noï ñaày veû kinh hoaøng ñònh gaät ñaàu nhöng khoâng laøm sao nhuùc nhích.
Tieåu Phi löôù thaät nheï ñeán döôùi maùi hieân, tìm moät khe cöûa soå coù aùnh ñeøn chieáu
ra, gheù maét nhìn vaøo.
Trong ñaïi saûnh saép hai haøng gheá tôi baèng ñaøn moäc, moãi beân coù hai laõo aên maøy
toùc baïc ñang ngoài, sau löng töøng chieác tuùi choàng leân moät lôùp daøy, Tieåu Phi thaàm
ñoaùn ít ra cuõng chín chieác tuùi trôû leân.
Vaø baèng vaøo thaân phaän ñoù, hoï phaûi laø tröôûng laõo Caùi bang hoaëc Hoä phaùp trong
Caùi bang.
Baïch Ngoïc Ma cheåm cheä choaùn moät caùi gheá nôi ñaàu tieân. Treân nöûa laø vò taân
bang chuû treû tuoåi saùng suoát vaø haøo huøng : Nam Cung Linh !
Bao nhieâu cao thuû voõ laâm ñang ngaàm ngaàm trong theá vaây chaët gaõ thieáu nieân aùo
ñen, nhöng gaõ khoâng moät chuùt gì toû veû sôï haõi, ñoâi maét to cöù trôïn tröøng vôùi Nam
Cung Linh, hình nhö saün saøng ñaäp loän nhau baát cöù luùc naøo.
Nam Cung Linh traàm traàm caát tieáng:
Long hổ phong vân - Hồi 15 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 15 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 15 9 10 559