Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 16

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
170
CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI SAÙU
DIEÄU TAÊNG VOÂ HOA
Coøn laïi moät mình Tieåu Phi ngöôùc maët nhìn baàu trôøi ñaày sao saùng traàm ngaâm suy
nghó …
Chaøng muoán tìm caùi eâm aû cuûa traêng sao vaèng vaëc ñeå tìm laáy caùi eâm aû cho taâm
tình, ñeå cho ñaàu oùc mình saùng suoát trôû laïi.
Bình thöôøng, moãi khi coù nhieàu chuyeän phaûi nghó ngôïi Tieåu Phi cöù naèm ngöõa
thoaûi maùi treân saïp thuyeàn, nhìn nhöõng vì sao laáp laùnh treân cao, nhö nhöõng haït kim
cöông ñính leân taám maøn nhung ñen thaúm laø bao nhieâu vaán ñeà ñöôïc giaûi quyeát oån
thoûa.
Nhöng aùnh sao laáp laùnh cuûa ñeâm nay, khoâng giuùp chaøng ñöôïc moät chuùt gì laáy laïi
quaân bình cho caân naõo. Ñaàu oùc vaãn cöù roái bung bung, khoâng laøm sao nghó ra moät
ñieàu gì, chaøng laéc ñaàu cöôøi thaûm naõo:
-Khoâng leõ baàu trôøi nôi ñaây khaùc haún vôùi baàu trôøi nôi bieån caû ?
Chaøng vöôn vai ñöùng leân. Vaø nhö ñaõ coù moät söï quyeát ñònh, raûo nhanh böôùc trôû
laïi phía höông ñöôøng cuûa Caùi bang.
Beân trong ñaïi saûnh, ñeøn ñuoác vaãn saùng choang, Tieåu Phi tung mình nhaûy xuoáng,
nhöng khoâng moät ai töø trong boùng toái löôùt ra ñeå hoûi caâu “treân trôøi döôùi ñaát” nöõa …
Vaø Tieåu Phi chæ coøn caùch ñaèng haéng leân moät tieáng, caát cao gioïng goïi:
-Nam Cung huynh coù ñaáy khoâng ?
Töø trong ñaïi saûnh lieàn coù tieáng ñaùp :
-Môøi vaøo !
Nhöõng chieác gheá choûng goïng ñaõ ñöôïc laät leân, khung cöûa soå bò tung vôõ ñaõ ñöôïc
daùn laïi, nhöõng maûnh ngoùi beå döôùi ñaát cuõng ñaõ ñöôïc queùt doïn saïch seõ. Gian ñaïi
saûnh vaãn goïn gaøng töôm taát y nhö chöa coù moät chuyeän gì xaûy ra !
Gian ñaïi saûnh ñöôøng roäng theânh thang chæ coù moät mình Nam Cung Linh ngoài.
Treân baøn ñaõ baøy saün maáy ñoâi ñuõa cheùn, döôùi baøn cuõng ñeå saün maáy voø röôïu to.
Y nhö Nam Cung Linh söûa soaïn saün ñeå ñôïi Tieåu Phi ñeán, neân duø thaáy chaøng tieán
vaøo, haén khoâng moät chuùt gì toû veû kinh ngaïc treân neùt maët, chæ ñöùng daäy voøng tay:
-Quaû nhieân, Löu huynh ñeán ñoøi nôï röôïu roài, may laø tieåu ñeä sôùm ñaõ chuaån bò maáy
voø röôïu, baèng khoâng, Löu huynh maø ñeán, tieåu ñeä chæ coøn coù nöôùc troán luoân !
Tieåu Phi cöôøi ha haû:
-Nam Cung huynh bieát toâi coù theå tìm ñeán ñaây aø ? Nam Cung huynh khoâng chuùt
naøo ngaïc nhieân sao ?
Nam Cung Linh cöôøi ñaùp laïi:
-Neáu Löu huynh muoán ñoøi nôï röôïu, coù ai treân ñôøi maø troán cho khoûi ? Tieåu ñeä duø
coù troán taän chaân trôøi, Löu huynh coù tìm ñeán ñöôïc cuõng chaúng coù gì laáy laøm laï !
Long hổ phong vân - Hồi 16 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 16 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 16 9 10 755