Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 18

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
194
CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI TAÙM
KEÛ CHEÁT SOÁNG DAÄY
Hai ngöôøi quay trôû veà Teá Nam thaønh.
Hình nhö bieát roõ taâm tình öu tö cuûa Tieåu Phi, doïc ñöôøng Nam Cung Linh cöù im
laëng ñi beân caïnh, khoâng heà khôi chuyeän quaáy raày yù nghó cuûa ngöôøi baïn ñoàng haønh.
Veà ñeán thaønh Teá Nam ñaõ laø ñeâm khuya cuûa ngaøy thöù ba.
Nam Cung Linh khi aáy môùi thôû daøi leân tieáng:
-Löu huynh maéc coâng moät chuyeán ñi khoâng veà roài, tieåu ñeä cuõng heát söùc laø thaát
voïng !
Tieåu Phi cöôøi ha haû:
-Taïi ñeä hay gaùnh baøn ñoïc möôùn, haïi Bang chuû moät chuyeán raû ñoâi gioø, ñaùng lyù
phaûi môøi Nam Cung huynh uoáng vaøi chung môùi phaûi !
Nam Cung Linh xua tay lia lòa:
-Moät laàn haàu röôïu Löu huynh, ít nhaát cuõng phaûi say khöôùt ba ngaøy trôøi, xin Löu
huynh tha cho !
Thaät ra, yù cuûa Tieåu Phi chæ muoán ñuoåi gaõ ñi caøng sôm caøng hay neân chuïp ngay
cô hoäi:
-Laàn naøy thì tha cho, nhöng neáu coøn laån quaån ôû ñoù, ñeä coù theå ñoåi yù laém ñaáy !
Quaû nhieân, Nam Cung Linh voäi voøng tay caùo töø vaø cöôøi ha haû phoùng ñi.
Tieåu Phi chôø haén ñi khuaát laäp töùc ñi rieát ñeán bôø hoà Ñaïi Minh.
Laàn naøy, khoâng moät chuùt phí coâng, chaøng ñaõ tìm ñöôïc ngay choå cuûa Haéc Traân
Chaâu.
Vöøa nhìn thaáy chaøng, ñoâi maét troøn ñen nhaùnh hôn traân chaâu cuûa gaõ nhö saùng hôn
theâm.
Haéc Traân Chaâu thoùt nhanh leân bôø, hoûi nhanh:
-Coù gaëp ñöôïc Thu Linh Toá khoâng ?
Tieåu Phi ñaùp:
-Tuy coù ngöôøi coá yù ngaên trôû, nhöng cuoái cuøng ta vaãn gaëp ñöôïc naøng.
Haéc Traân Chaâu laïi hoûi:
-Naøng ñeïp laém phaûi khoâng ?
Tieåu Phi cöôøi cöôøi:
-Sao caùc haï gioáng y ñaøn baø theá ? Sao khoâng hoûi ta vôùi naøng noùi nhöõng chuyeän
gì, traùi laïi ñi hoûi ta naøng ñeïp hay khoâng ? Ñaùng tieác laø naøng ñaõ che maët baèng moät
lôùp sa ñen, ta khoâng sao nhìn thaáy dung maïo naøng theá naøo ?
Xem chöøng Haéc Traân Chaâu caøng thaát voïng hôn caû Tieåu Phi, gaõ thôû daøi hoûi tieáp:
-Naøng noùi vôùi ngöôi nhöõng chuyeän gì ?
Long hổ phong vân - Hồi 18 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 18 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 18 9 10 887