Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 2

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 599 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
13
CHÖÔNG THÖÙ HAI
MAÂY TROÂI MAËT BIEÅN
Thuyeàn ñaõ buoâng neo giöõa bieån khôi.
Coù leõ Tieåu Phi muoán döøng chuyeän laïi ñoù, ñeå chôø xem nhieàu xaùc cheát khaùc troâi
ñeán, nhö chaøng söï ñoaùn vöøa roài vôùi Lyù Hoàng Tuï.
Chaøng vôù laáy moät con boà caâu raùn, ngoaïm mieáng, nhai ngaáu nghieán ñoaïn noác
moät cheùn röôïu boà ñaøo.
Vöøa khaø moät hôi daøi khoan khoaùi, chaøng boãng ngaãng maët nhìn ra. Moät thaây
ngöôøi nöõa töø töø troâi ñeán.
Thaây ñoù vaän chieác aùo maøu ñoû, daøi ñeán goái, göông maët chöa saïm naéng, côû boán
möôi tuoåi, nôi caèm coù boä raâu thöa, khoeù maét nhaên nheo, baøn tay taû bình thöôøng,
baøn tay höûu thì to lôùn gaáp hai laàn gaân xöông loài ra, loøng baøn tay ño ñoû nhö maøu aùo.
Lyù Hoàng Tuï kinh haõi keâu leân :
-Xaùc cheát cuûa Saùt Thuû Thö Sinh Taây Moân Thieân ! Thaät khoâng theå töôûng y laïi coù
caùi keát cuoäc theâ thaûm nhö theá naøy !
Tieåu Phi than thôû :
-Y gieát cheát Taû Höïu Tranh, chung quy roài cuõng bò ngöôøi khaùc gieát laïi !
Lyù Hoàng Tuï laåm nhaåm :
-Ai gieát y ? Tay naøo haï noåi y, keå ra cuõng khoâng vöøa !
Chôït naøng nhìn thaáy moät veát thöông nôi yeát haàu Taây Moân Thieân nöôùc bieån ñaõ
röûa saïch maùu, da thòt tím saäm laïi, soùng ñaùnh nhaáp nhoâ laøm phaäp phoàng lôùp da rìa,
quanh veát thöông.
Lyù Hoàng Tuï taëc löôõi:
-Veát thöông do muõi kieám gaây neân ?
Tieåu Phi gaät ñaàu :
-Ñuùng !
Lyù Hoàng Tuï tieáp noái:
-Veát thöông saâu khoâng quaù moät taác, trong thieân haï voõ laâm, chæ coù ñeä töû hai phaùi
Haûi Nam vaø Lao Sôn môùi xöû duïng ñöôïc kieám phaùp taøi tình nhö vaäy, haï ñòch thuû vôùi
moät taác kieám, khoâng saâu hôn maø cuõng khoâng caïn hôn, traêm laàn nhö moät !
Tieåu Phi laïi gaät ñaàu :
-Ñuùng !
Lyù Hoàng Tuï ñöa ra nhaän xeùt:
-Thöïc ra, Haûi Nam kieám phaùi vaø Lao Sôn kieám phaùi caùch ñaây khoâng xa laém.
Kieám phaùp cuûa Lao Sôn phaùi thì do Ñaïo gia chaùnh toâng löu truyeàn, duø caáp baùch
theá naøo loái xöû duïng cuõng bình hoøa, traêm tónh, quang minh chaùnh ñaïi. Cöù theo veát
thöông cuûa Taây Moân Thieân maø luaän, thì keû haï thuû coù phaàn naøo caáp baùch, laø choïn
Long hổ phong vân - Hồi 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 2 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 2 9 10 381