Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 20

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
215
CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI
HEÙ DAÀN BÍ MAÄT
Tieåu Phi day sang Thu Linh Toá mæm cöôøi:
-Taïi haï ñeán hôi chaäm thì phaûi ?
Thu Linh Toá nheách nheï vaønh moâi:
-Cuõng khoâng ñeán noåi chaäm laém. vaø kyø voïng cuûa toâi ñaët vaøo caùc haï cuõng khoâng
phaûi laø quaù uoång …
Naøng döøng laïi coá neùn moät tieáng thôû daøi vaø noùi tieáp:
-Thoaùng nhìn qua, toâi bieát ngay caùc haï laø moät con ngöôøi raát thoâng minh, coù theå
nghe ra ñöôïc lôøi cuûa toâi noùi vaø theá naøo roài caùc haï cuõng quay laïi. Khi Baïch Ngoïc
Ma tìm ñeán ñaây, toâi coá heát söùc daàn daø, duï ñöa haén ñeán choán naøy. Nghe toâi muoán
nhaûy xuoáng vöïc töï töû, haén môùi ñeå toâi yeân maø khoâng ra tay !
Tieåu Phi maét nhìn laûng ra xa:
-Neáu khoâng nhôø phong nghi tuyeät theá cuûa phu nhaân, thì deã chi laøm cho caùi aùc
Baïch Ngoïc Ma haùo saéc thaønh danh kia chaúng daùm ñuïng ñeán cheùo aùo cuûa phu nhaân
? Vaø neáu khoâng coù chieác traâm rôi chæ ñöôøng, taïi haï laøm sao bieát nôi ñaây maø tìm ?
Vaønh moâi hoàng cuûa Thu Linh Toá nhö thoaùng moät nuï cöôøi, nhöng thanh aâm cuûa
naøng vaãn heát söùc nghieâm trang:
-Tuùc haï cuõng neân hieåu raèng, nhöõng gì maø ta ñaõ laøm ñoù khoâng phaûi vì maïng soáng
cuûa mình, nhöng neáu ta khoâng theå ñem nhöõng chuyeän bí maät giaáu kín trong loøng ñeå
noùi ra, thì caùi cheát thaät laø ñaùng tieác !
Tieåu Phi ñi ngay vaøo ñeå:
-Vaäy nhöõng bí maät trong loøng phu nhaân, baây giôø coù theå noùi ñöôïc roài chöù ?
Thu Linh Toá chôùp ñoâi maét:
-Neáu baây giôø khoâng noùi ra, sôï raèng seõ khoâng coøn cô hoäi naøo ñeå maø noùi nöõa …
Ñoâi maét vuït nhìn thaúng vaøo Tieåu Phi, naøng noùi tieáp:
-Nhöng caâu chuyeän ñoù bao nhieâu laø ñaàu moái, ta bieát noùi ôû khoaûng naøo ñaây ?
Tieåu Phi ñaùp ngay khoâng moät chuùt nghó ngôïi:
-Thô ! Phu nhaân neân baét ñaàu töø boán phong thô kia, Traùc Moäc Hôïp, Taây Moân
Thieân, Taû Höïu Tranh vaø Linh Töïu Töû, boán böùc thô maø hoï nhaän ñöôïc, phaûi chaêng
chính phu nhaân ñaõ vieát ?
Thu Linh Toá thôû daøi:
-Phaûi, ñeàu do ta vieát … vaø ta ñaõ haïi hoï !
Tieåu Phi laïi hoûi:
-Taïi sao phu nhaân vieát boán phong thô kia ? Chuyeän khoù khaên cuûa phu nhaân laø
chuyeän gì ?
Long hổ phong vân - Hồi 20 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 20 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 20 9 10 784