Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 22

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
234
CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI HAI
PHÔI BAØY MAËT THAÄT
Tieåu Phi quay veà thaønh Teá nam vôùi moät taâm traïng naëng tróu bi thöông.
Chính maét chaøng muïc kích thaân hình Nhaäm phu nhaân rôi thaúng xuoáng vöïc saâu
muoân tröôïng vaø chaøng ñaõ trô maét ra maø nhìn lôùp maây söông ñuøn ñuïc nuoát maát laáy
ngöôøi naøng, muoán cöùu cuõng khoâng sao cöùu kòp.
Tuy chaøng nhìn thaáy thaät roõ aùnh maét cuûa nhaäm phu nhaân tröôùc khi cheát vaãn heát
söùc bình thaûn, heát söùc eâm laëng, khoâng heà gôïn moät chi nuoái tieác hay bi thöông.
vaø tuy hieåu raèng, ñoái vôùi moät keû eâ cheà, moûi meät ôû cuoäc soáng nhö Nhaäm phu
nhaân, thì caùi cheát quaû laø moät ñieàu giaûi thoaùt moät an nghæ vónh vieãn, nhöng Tieåu Phi
vaãn cöù khoâng laøm sao vôi ñöôïc bi ai cuõng nhö phaån noä …
Chaøng mím chaët vaønh moâi trong nhöõng tieáng böôùc naëng neà, nhaát ñònh phaûi tìm
cho ñöôïc Nam Cung Linh.
Vaø tìm haén laøm gì ? Tieåu Phi cuõng chöa bieát mình seõ phaûi laøm gì khi tìm döôïc
Nam Cung Linh, nhöng chaøng vaãn cöù quyeát tìm !
***
Ñeâm duø ñaõ quaù khuya, nhöng trong höông ñöôøng cuûa Caùi bang, ñeøn ñuoác vaãn
saùng choang röïc rôõ.
Tieåu Phi trôû laïi nôi ñaây chæ laø ñeå caàu may, chöù tuyeät khoâng hy voïng tìm gaëp
Nam Cung Linh.
Chaøng chæ mong vôù ñöôïc teân ñeä töû Caùi bang naøo ñoù, hoûi ra choå Nam Cung Linh
maø thoâi.
Nhöng döôùi aùnh neán saùng choang, treân chieác gheá baèng ñaøn moäc beä veä, roõ raøng
ncl vaãn ngoài ñoù, ngoài im lìm nhö pho töôïng baèng thaïch cao.
Tay choáng laáy caèm, maét ñaêm ñaêm nhìn vaøo aùnh neán baäp buøng, nhö ñang traàm tö
maø cuõng nhö ñang ñôïi ai.
Tieåu Phi naèm treân maùi nhaø ñoái dieän, neân troâng thaáy haén thaät deã daøng. Trong oùc
chaøng laäp töùc ñaùnh leân moät daáu hoûi to töôùng:
-Haén ñang ñôïi ai ?
Taát nhieân Baïch Ngoïc Ma ñaõ quay veà ñaây, vaø taát nhieân Nam Cung Linh phaûi bieát
Thu Linh Toá ñaõ noùi chuyeän rieâng ñöôïc cuøng Tieåu Phi !
Theá thì, taïi sao haén chöa troán ñi ? Taïi sao vaãn ngoài yeân nôi ñaáy ?
Moät caùi baãy giöông ra ñeå ñôïi chaøng chaêng ? …
Long hổ phong vân - Hồi 22 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 22 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 22 9 10 44