Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 24

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
255
CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI BOÁN
ÑUOÅI THEO HUNG THUÛ
Tieåu Phi nhaém maét traàm ngaâm, laåm baåm :
-Thieân Phong Thaäp Töù Lang voán khoâng phaûi moät mình ñeán Trung thoå, maø ñem
theo hai ñöùa con. Tröôùc khi cheát, y gôûi gaám moät ñöùa con laïi cho Nhaäm Töø, coøn laïi
moät ñöùa kia y ñaõ trao cho ai ? Trong thieân haï, ai laø ngöôøi bieát vuï naøy ?
Moät bí maät ñaõ ñöôïc dìm ñi suoát hai möôi naêm, muoán tìm ra manh moái quaû laø moät
ñieàu heát söùc khoù khaên !
Nhöng Tieåu Phi ñoät nhieân nhaûy döïng leân, heùt lôùn moät mình:
-A ! Ta bieát roài Thieân Phong Thaäp Töù Lang ñaõ ñem ñöùa con thöù hai kyù thaùc cho
Nhaäm Töø, thì ñöùa con lôùn nhaát ñònh laø ñaõ göûi gaám cho ngöôi ñoäng thuû ñaàu tieân vôùi
y. Chæ caàn ta tìm ra keû ñoù laø ai, ta coù theå bieát ñöôïc haén laø ai !
Tuy hieän giôø chaøng chöa bieát ñoái thuû cua Thieân Phong Thaäp Töù Lang tröôùc
Nhaäm Töø laø ai. Nhöng loøng ñaõ ñoaùn ñònh ñöôïc vaøi ñieåm raát xaùc ñaùng.
Thöù nhaát: tieáng taêm ngöôøi ñoù phaûi raát cao.
Bôûi theá, Thieân Phong Thaäp Töù Lang môùi ñaàu tieân tìm y, roài môùi tìm Nhaäm Töø,
vaäy thì, moät keû tieáng taêm coù theå hôn caû Bang chuû Caùi bang laø nhaân vaät naøo ? Caùi
phaïm vi cuûa söï kieän ñaõ ñöôïc thu heïp raát nhieàu !
Thöù nhì: Voõ coâng cuûa nhaân vaät ñoù nhaát ñònh cuõng raát cao, cho neân môùi ñaû
thöông ñöôïc Thieân Phong Thaäp Töù Lang.
Thöù ba: Taùnh khi cuûa nhaânvaät ñoù cuõng nhö Nhaäm Töø : roäng raõi, khoan dung, cho
neân môùi thu nhaän vaø döôõng nuoâi con cuûa Thieân Phong Thaäp Töù Lang ñeå laïi, heát
loøng truyeàn daïy voõ coâng cuûa baûn thaân.
Thöù tö: Nhaân vaät ñoù taùnh neát cuõng khoâng thích khoe khoang, cho neân tuy thaéng
ñöôïc ñao phaùp voâ song cuûa ñaát Ñoâng doanh, trong giang hoà vaãn khoâng moät ai hay
bieát !
Thöù naêm: Nhaân vaät ñoù phaûi laø ngöôøi cuûa vuøng Maân Nam, cho neân Thieân Phong
Thaäp Töù Lang sau khi bò haén ñaùnh troïng thöông, vaãn coù theå kòp thôøi ñeán hoäi kieán
vôùi Nhaäm Töø.
Tieåu Phi thôû phaøo moät hôi daøi, khoaùi traù:
-Baây giôø, nhöõng ñieàu ta bieát khoâng coøn laø ít nöõa.
Phaán khôûi, Tieåu Phi löôùt nhanh ra khoûi mui, quô laáy maùi cheøo, ñöa con thuyeàn
caäp trôû vaøo bôø.
Vöøa böôùc leân bôø hoà, chôït nghe coù tieáng gioù ngöïa neän leân vang doäi vaø tieáng cuûa
moät ngöôøi töø xa goïi tôùi:
-Ñaïo Soaùi Löu Höông ñoù phaûi khoâng ?
Long hổ phong vân - Hồi 24 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 24 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 24 9 10 432