Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 25

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 618 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
266
CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI LAÊM
THIEÂN PHONG ÑAÏI SÖ
Tieåu Phi luoân ngaøy ñeâm, ngöïa khoâng döøng voù, ngöôøi chaúng rôøi yeân, phoùng thaúng
ñeán thaønh Boà Ñieàn.
Maøu trôøi ñaõ saäm, hoaøng hoân.
Nhaän thaáy thôøi gian quaù caáp baùch, Tieåu Phi khoâng kòp ñôïi chôø ai thoâng baùo, tìm
nôi göûi ngöïa xong,laäp töùc thöøa maøu trôøi xaåm toái, löôùt nhanh leân chuøa Thieáu Laâm.
Tuy khí theá chaúng huøng vó baèng Thieáu Laâm töï ôû Tung sôn, nhöng neùt thaâm u
tònh vaéng cuûa ngoâi coå töï, taïo cho caûnh chuøa moät caùi ñeïp thaàn bí thoaùt tuïc.
Laãn trong tieáng gioù rì raøo, tieáng tuïng kinh, tieáng moõ chuoâng vang vang, laãn giöõa
muùi thôm thanh thoaùt cuûa hoa laù, thoang thoaûng muøi traàm höông.
Quaû laø moät caûnh töôïng u nhaøn trang nghieâm, tuyeät khoâng coù moät maûy may gì gôïi
leân saùt khí !
Gioù thu ñaõ queùt bay nhöõng laù vaøng ruïng rôi treân theàm ñaù, khung cöûa soå cuoái böïc
theàm ñöôïc môû toang töø ngoaøi cöûa coù theå nhìn thaáy caây to raäm raïp taêng theâm neùt u
traàm cuûa ñình vieän beân trong.
Saâu theâm vaøo trong chuùt laø ngoâi ñaïi huøng baûo ñieän trang nghieâm vôùi khoùi höông
nghi nguùt quanh naêm suoát thaùng.
Nôi ñaây ai ai cuõng coù theå böôùc vaøo, nhöng cuõng laø nôimaø khoâng moät ai daùm soå
saøng ñaët chaân tôùi !
Vì uy danh cuûa Thieáu Laâm bao truøm thieân haï, cho neân, baát cöù moät ai ñeán nôi
ñaây, ñeàu khoâng khoûi sanh loøng kính ngöôõng cöûa tuy môû roäng, nhöng coù maáy ai
daùm voïng ñoäng vöôït qua khoûi Loâi Trì ?
Tieåu Phi chaúng theo cöûa caùi maø vöôït töôøng leûn vaøo, linh caûm baùo cho chaøng
bieát coù moät söï baát töôøng ñang ñôïi chôø Thieân Phong ñaïi sö, chaøng khoâng theå dieân trì
moät phaân thôøi gian naøo coøn ñoïng laïi !
Raùng chieàu haét leân nhöõng tia naéng cuoái cuøng ñoû röïc nhö maøu xaùm, töøng lôùp lôùp
maùi toùc thaáp cao phôi mình döôùi aùnh tòch döông, troâng heät nhö nhöõng choùp nuùi ñoài
ñaãm öôùt maùu …
Tieåu Phi khoâng khoûi nhíu maøy hoang mang, chaúng hieåu Thieân Phong ñaïi sö ôû
choùp nuùi naøo ?
Thaân phaùp ñang löôùt ñi nhö eùn lieäng cuûa chaøng, khoân gkhoûi vì ñoù maø chaäm laïi.
Vaø chæ caùi thoaùng maét chaäm laïi ñoù, moät traøng phaät hieäu vuït vang leân:
-A Di Ñaø Phaät !
Töø döôùi boán goùc hieân nhaø, laäp töùc nhoâ leân boùng ngöôøi !
Taát caû ñeàu moät saéc phuïc taêng baøo maøu xaùm, tuoåi cuõng treân boán möôi, treân khuoân
maët trang nghieâm traàm troïng cuûa hoï, taùm tia maét ngôøi ngôøi linh ñoäng.
Long hổ phong vân - Hồi 25 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 25 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 25 9 10 784