Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 27

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
288
CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI BAÛY
TÖÏ ÑEÀN TOÄI CHEÁT
Voâ Hoa nheách nuï cöôøi thaät moûng:
-Baát luaän theá naøo, caùi quan nieäm cuûa ngöôi cuõng khieán ngöôøi khaâm phuïc. Töï coå
chí kim, trong giang hoà e raèng chöa coù ai nghó nhö theá.
Tieåu Phi vaãn moät gioïng chaäm raõi:
-Naêm möôøi naêm sau nöõa, soá ngöôøi nghó nhö theá seõ moät ngaøy theâm nhieàu. Nhöõng
ngöôøi naøy töï nhieân seõ hieåu, voõ coâng khoâng sao giaûi quyeát ñöôïc moïi vieäc, treân ñôøi
khoâng coù moät ngöôøi naøo coù quyeàn löïc ñoaït ñi sin maïng cuûa keû khaùc !
Voâ Hoa laéc laéc ñaàu:
-Ñoù laø chuyeän veà sau, coøn hieän giôø …
Tieåu Phi ñaùp:
-Hieän giôø, ta muoán ñem ngöôi giao cho ngöôøi coù quyeàn tröøng trò ngöôi ?
Voâ Hoa keâu leân:
-Giao ta cho ngöôøi khaùc ?
Tieåu Phi ñaùp:
-Phaûi !
Voâ Hoa cöôøi leân nhö ñieân :
-Ngöôi khoâng theå tröøng trò ta, thì treân ñôøi naøy coøn ai tröøng trò noåi ta ?
Tieåu Phi thaûn nhieân:
-Nhöõng ngöôøi naøy tuy khoâng coù gì ñaùng goïi laø cao thöôïng, nhöng hoï laø keû thay
maët cho phaùp luaät vaø traät töï, baát luaän laø ai cuõng baét buoäc phaûi kính troïng hoï !
Voâ Hoa cöôøi laït:
-Coù leõ ngöôi xöa nay laø ngöôøi raát toân kính phaùp luaät ?
Tieåu Phi ñaùp:
-Caùi quy luaät baáy laâu nay giang hoà chuùng ta xem thöôøng chæ vì ñoù laø caùi quy luaät
cuûa thieåu soá, taát nhieân caùi quy luaät ñoù khoâng ñaùng ñöôïc toân kính laém, nhöng ñaïo
ñöùc vaø chính nghóa baát luaän laø ai cuõng ñeàu khoâng theå xem thöôøng !
Voâ Hoa thôû daøi:
-Ngöôi quaû thaät laø moät con ngöôøi heát söùc laï luøng, nhöng baát luaän theá naøo, ngöôi
cuõng ñöøng hoøng ñem giao ta cho nhöõng haïng ngöôøi ñoù !
Tieåu Phi nghieâm maët:
-Taïi sao ? Ngöôi voán ra laø moät con ngöôøi raát cao quyù, ñaùm ngöôøi ñoù quaû thaät
khoâng ñaùng chaïm ñeán ngöôi, duø laø chæ chaïm vaøo cheùo aùo, nhöng ai baûo ngöôi
phaïm phaûi caùi toäi quaù ñeâ tieän ? “Con vua phaïm phaùp, ñoàng toäi nhö daân” caâu noùi
ñoù, khoâng leõ ngöôi khoâng bieát ?
Y nhö laø khoâng nghe lôøi chaøng noùi, Voâ Hoa chæ laåm baåm:
Long hổ phong vân - Hồi 27 - Trang 2
Long hổ phong vân - Hồi 27 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 27 9 10 876