Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 30

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
315
CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI
KHOÂNG THEÅ CAO HÔN
Hoà Thieát Hoa ngoài treân löng ngöïa, ngöïa laø thöù ñöôïc tuyeån choïn töø ngaøn coøn
traêm coøn chuïc, töø chuïc coøn moät, song so vôùi ngöïa cuûa Tieåu Phi thì chaúng khaùc naøo
chuoät saùnh meøo.
Voâ luaän Hoà Thieát Hoa ñaùnh caùch naøo, noù cuõng khoâng daùm vöôït leân soùng ñoâi vôùi
ngöïa Tieåu Phi.
Nhö vaäy, Hoà Thieát Hoa phaûi leõo ñeõo theo sau, nhö vaäy y khoâng khoaùi chuùt naøo.
Y cöù caøu nhaøu maõi.
Tieåu Phi thì thaûn nhieân nhö khoâng, baát quaù töø luùc taïm bieät Cô Baêng Nhaïn, chaøng
khoâng noùi moät lôøi naøo.
Chaøng traàm laëng, Hoà Thieát Hoa caøng böïc, y goïi chaøng:
-Ñaïo Soaùi Löu Höông ! Ngöôi bieát chaêng, giôø ñaây ta baét ñaàu hoaøi nghi ! Ngöôi
coù phaûi laø baèng höõu ñuùng theo söï töôûng töôïng cuûa ta chaêng ?
Tieåu Phi kheõ keâu:
-AÏ !
Hoà Thieát Hoa cao gioïng:
-Cô Baêng Nhaïn mang caùi khoå taät ñoù suoát ñôøi, ngöôi chaúng toû veû gì thöông xoùt
haén ! Ngöôi khoâng coøn laø ngöôi cuûa ngaøy tröôùc !
Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc laâu, ñieåm phôùt moät nuï cöôøi:
-Ngöôi quen Cô Baêng Nhaïn ñöôïc bao laâu roài ?
Hoà Thieát Hoa buoâng goïn:
-Duø khoâng laâu ít nhaát cuõng ñöôïc möôi naêm !
Tieåu Phi laïi hoûi:
-Coù khi naøo ngöôi nghe haén noùi quaù nhieâu chaêng ?
Hoà Thieát Hoa suy nghó moät chuùt:
-Ñöông nhieân laø khoâng ! Muoán cho Töû Coâng Keâ môû mieäng keå nhö laøm ñöôïc moät
vieäc khoù nhaát treân ñôøi, khoù hôn baét buoäc moät gaõ keo kieät phaûi môû tieäc ñaõi haøng
traêm khaùch !
Tieåu Phi traàm gioïng:
-Coù khi naøo ngöôi thaáy haén khích ñoäng nhö ngaøy hoâm qua ?
Hoà Thieát Hoa thôû daøi:
-Ta thaày haén ngaõ, ta thöông quaù, töï haän mình khoâng khoùc ra ñöôïc ! Nhöng ngöôi
thaûn nhieân nhö khoâng ! Ngöôi coøn cöôøi laø khaùc !
Tieåu Phi cuõng thôû daøi:
Long hổ phong vân - Hồi 30 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 30 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 30 9 10 140