Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 31

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 689 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
324
CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI MOÁT
ÑÖÔØNG VEÀ ÑAÏI QUA BÍCH
Hoà Thieát Hoa cöôøi laïnh:
-Coù nhöõng keû khoâng maøng vieäc khaùc ngoaøi vieäc cuûa mình nhöng taïi haï thì chaúng
vaäy ! Keû ñoù, coù noåi giaän, thì chaúng laøm gì ai, coøn taïi haï noåi giaän, chæ sôï …
Töø trong xe, boãng coù moät chieác ñaàu thoø ra, nhìn Hoà Thieát Hoa, cöôøi nhaït:
-Caùc haï khoâng neân noåi giaän, haén khoâng nghe caùc haï noùi gì ñaâu ! Bôûi haén ñieác !
Hoà Thieát Hoa töø treân mình ngöïa lao vuùt mình xuoáng, heùt to:
-Cô Baêng Nhaïn ! Ngöôi ! Töû Coâng Keâ ! Ngöôi ! Ngöôi ñònh giôû troø gì ñaây ?
Ngöôøi trong xe chính laø Cô Baêng Nhaïn.
Töø trong xe, haén ñöa tay ra hieäu. Ñoaøn ngöôøi laäp töùc döøng laïi.
Sau ñoù, haén môû cöûa xe, töø töø böôùc xuoáng.
Hoà Thieát Hoa töôûng chöøng muoán phaùt ñieân leân ñöôïc. Y quaùt lôùn:
-Hai chaân cuûa ngöôi chaúng vieäc gì aø ? Baây giôø thì ngöôi ñöùng ñöôïc roài aø ?
Cô Baêng Nhaïn nhö chaúng nghe y noùi gì, chæ höôùng veà phía Tieåu Phi ñang töø töø
tieán ñeán, haén nghinh ñoùn chaøng, hay haén nghinh ñoùn Nghinh Nhaïn vaø Baïn Thuûy
cuõng theá.
Tieåu Phi vöøa troâng thaáy haén, voäi xuoáng ngöïa, ñieåm moät nuï cöôøi.
Haén cuõng ñaùp lôøi, ñoaïn thoát:
-Ta ñeán vôùi ngöôi ñaây, Ñaïo Soaùi Löu Höông !
Tieåu Phi gaät ñaàu:
-Toát quaù !
Cô Baêng Nhaïn tieáp :
-Vì ta baän chuaån bò cuoäc haønh trình xuaát quan neân ñeán chaäm moät chuùt ñoù !
Tieåu Phi nhìn thoaùng ñoaøn xe ngöïa gaät ñaàu:
-Raát chænh teà, raát chu ñaùo ñaáy, Cô Baêng Nhaïn !
Cô Baêng Nhaïn ñieàm nhieân:
-Coù chu ñaùo ñeán ñaâu, cuõng vaãn khoâng ñaày ñuû ñöôïc, ñoái vôùi sinh hoaït ngoaøi sa
maïc !
Tieåu Phi mæm cöôøi:
-Taát caû ñeàu baèng vaøo kinh nghieäm doài daøo cuûa ngöôi ! Moïi söï, ta xin nghe theo
ngöôi caû !
Cô Baêng Nhaïn tieáp:
-Coå xe kia coù theå taïm duøng cho chuùng ta qua ñeâm. Saùng ra ngöôi kieåm ñieåm laïi,
roài leân ñöôøng. Ngöôi baèng loøng nhö vaäy chöù ?
Tieåu Phi gaät guø:
-Ñöông nhieân laø baèng loøng gaáp !
Long hổ phong vân - Hồi 31 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 31 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 31 9 10 884