Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 34

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 559 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
354
CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI
CÖÏC LAÏC TINH
Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng:
-Ngöôi cöùu haén baèng caùch naøo ?
Hoà Thieát Hoa chuaån bò voït ñi, toaøn thaân caêng thaúng, nghe cbn hoûi nhö vaäy, baát
giaùc thôû phì, nhö quaû caàu xeïp hôi.
Y söõng sôø moät luùc, chöa noùi gì ñöôïc, ngöôøi cuoái cuøng vung tít ñao moät hoài roài
ngaõ xuoáng.
Tieåu Phi traàm gioïng:
-Haén ngaõ, cuõng nhö ba ngöôøi tröôùc ngaõ laø vì kieät söùc, hoï chöa ñeán ñoåi nguy ñeán
taùnh maïng, chæ sôï …
Hoà Thieát Hoa ñaõ bình tænh, thoát:
-Voâ luaän hoï cheát hay khoâng cheát, ít nhaát chuùng ta cuõng phaûi ñeán ñoù xem qua !
Cô Baêng Nhaïn buoâng goïn:
-Giôø thì khoâng ñeán ñöôïc !
Hoà Thieát Hoa traàm gioïng:
-Taïi sao ?
Roài y bóu moâi:
-Chaúng leõ hoï giaû vôø ?
Boán ngöôøi ñoù, haún khoâng theå giaû vôø, bôûi chaúng ai giaû vôø nhö vaäy ñöôïc !
Laàn naøy, Hoà Thieát Hoa ñaõ coù chuû tröông roõ reät, chæ chôø Cô Baêng Nhaïn cho bieát
yù kieán laø y haønh ñoäng lieàn.
Cô Baêng Nhaïn ñaùp:
-Ngöôi coù nhaän thaáy laø boán ngöôøi ñoù khoâng phaûi voâ duyeân voâ côù maø phaùt ñieân
chöù ?
Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu:
-Ñöông nhieân laø coù ngöôøi haõm haïi !
Cô Baêng Nhaïn tieáp:
-Vaø ñöông nhieân laø ngöôøi haõm haïi hoï khoâng phaûi khoâng nguyeân nhaân, coù ñuùng
theá khoâng ?
Hoà Thieát Hoa laïi gaät ñaàu:
-Ñuùng vaäy ! Bieát ñaâu ngöôøi ñoù khoâng coù yù ñoaït haøng hoùa baûo tieâu cuûa hoï ?
Cô Baêng Nhaïn laïi tieáp:
-Nhö vaäy boán ngöôøi ñaõ ngaõ roài, thì chaúng leõ keû kia laïi khoâng ñeán thu doïn chieán
quaû ? Neáu baây giôø ngöôi xuaát hieän, laø ngöôi trôû thaønh ñoái töôïng cuûa keû aáy !
Hoà Thieát Hoa cau maøy:
Long hổ phong vân - Hồi 34 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 34 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 34 9 10 120