Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 35

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 659 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
364
CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI LAÊM
LUÏC CHAÂU HOANG MAÏC
Hoà Thieát Hoa hoang mang:
-Ñuùng vaäy ! Nhöng …
Cô Baêng Nhaïn khoâng caàn nghe tieáp, chaïy ñeán beân caïnh xaùc cuûa Baønh Nhaát Hoå.
Y phuïc cuûa Baønh Nhaát Hoå ñaõ bò boïn ngöôøi kia thaùo tung ra gaàn nhö loõa loà. Chæ
nhìn thoaùng qua, Cô Baêng Nhaïn cuõng thaáy roõ moïi boä phaän.
Haén coù caàn nhìn nôi naøo khaùc hôn laø ñaàu vai cuûa Baønh Nhaát Hoå ? Nôi ñoù naøo coù
gì ?
Caùi choå coäm coäm troøn troøn, cöùng raén ñoù, baây giôø ñaõ laën xuoáng maát roài, ñaàu vai
baèng thaúng nhö vai ngöôøi thöôøng.
Song Cô Baêng Nhaïn ñaõ coù chuû yù, haén ngoài xuoáng, naén noùt moät luùc duøng moùng
tay roïc lôùp da.
Döôùi aùnh sao, nôi ñoù chôùp chôùp leân, nhö coù vaät gì phaûn chieáu.
Cô Baêng Nhaïn laáy moùng tay roïc saâu, roïc roäng hôn.
Moät vieân ñaù troøn, to baèng quaû tröùng gaø, hieän roõ raøng hôn, Cô Baêng Nhaïn moi
laáy vieân ñaù ñoù laäp töùc.
Thì ra, Cöïc Laïc Tinh naèm ngay trong da thòt cuûa Baønh Nhaát Hoå.
Taát caû ñeàu söõng sôø.
Treân trôøi, muoân ngaøn sao, lôùn coù, nhoû coù, muoân ngaøn sao ñang chieáu saùng,
nhöng muoân ngaøn vì sao ñoù môø haún ñi, qua aùnh saùng cuûa Cöïc Laïc Tinh.
Chính Cô Baêng Nhaïn cuõng phaûi giaät mình buoät mieäng keâu leân:
-Moät vieân kim cöông voâ giaù ! Thaûo naøo maø chaúng coù nhieàu ngöôøi boû maïng vì
noù!
Ngöôøi ñoù nhö con choù ñoùi voà maûnh thòt, voäi nhaûy tôùi, cöôùp ngay vieân kim cöông
trong tay Cô Baêng Nhaïn.
Cô Baêng Nhaïn nhö moät ngoác töû ñöùng thöø ngöôøi ra, nhìn keû khaùc cöôùp vaät treân
tay mình.
Ngöôøi ñoù khoâng töôûng laø söï vieäc quaù deã daøng nhö vaäy, haén haù roäng mieäng cöôøi
suyùt teùt khoeù.
Hoà Thieát Hoa heát söùc kyø quaùi, phaån uaát voâ cuøng, song chöa daùm phaùt taùc.
Cô Baêng Nhaïn ñieàm nhieân:
-Cöïc Laïc Tinh ñaõ coù roài ñoù, coøn nöôùc ñaâu ?
Ngöôøi kia baät cöôøi cuoàng daïi:
-Boïn chuùng ta ñöôïc lònh laø caáp toác ñaêng trình, thi haønh lònh laøm gì coù mang nöôùc
theo ? Ngöôi caàn nöôùc, thì töï tìm laáy maø duøng, boïn ta khoâng haï thòt caùc ngöôi laø
phuùc baûy möôi hai ñôøi cho caùc ngöôi ñoù !
Long hổ phong vân - Hồi 35 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 35 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 35 9 10 198