Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 36

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
375
CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI SAÙU
TYØ BAØ COÂNG CHUÙA
Hoà Thieát Hoa chaø tay nôi maét keâu leân:
-Khoâng leõ ta hoa maét ?
Tieåu Phi cöôøi khoå:
-Laàu moäng hieän leân ñoù, nôi sa maïc laø moäng, taïi truøng döông laø thuyeàn moäng,
chaúng phaûi ngöôi hoa maét ñaâu !
Nhöng ñaõ coù laàu moäng, taát phaûi coù nôi naøo ñoù, phaûn aùnh laïi thaønh hình, vaø nôi
ñoù caùo caùi teân laø Luïc Chaâu, coù röøng coù caây, trong moät giôùi haïn thu heïp.
Hoï ñaõ troâng thaáy Luïc Chaâu roài.
Töø nôi ñoù, tieáng nhaïc du döông voïng ñeán tai hoï.
Hoà Thieát Hoa laåm nhaåm:
-Thaïch Quan AÂm ôû nôi ñoù sao ? Taïi sa maïc, laøm gì coù söï tieâu dao khoaùi laïc nhö
theá ?
Y thoát, chaúng nghe ai ñaùp laïi, roài y tieáp luoân:
-Hai hoâm nay, Thaïch Quan AÂm chaúng heà cho ngöôøi theo doõi chuùng ta, coù theå laø
baø ta ñoaùn chaéc theá naøo chuùng ta cuõng ñi ngang qua ñaây !
Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc, ñoaïn vöôn mình :
-Caùc ngöôi ôû ñaây chôø, ñeå ta ñeán ñoù xem qua cho bieát !
Hoà Thieát Hoa cuõng vöôn mình :
-Ta ñi vôùi !
Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng:
-Khinh coâng cuûa ngöôøi coù saùnh ñöôïc vôùi Ñaïo Soaùi Löu Höông chaêng ?
Hoà Thieát Hoa khöïng laïi, khoâng noùi gì nöõa.
***
Theá laø chæ coù moät mình Tieåu Phi ñi.
Taïi sa maïc, coù moät ñòa phöông nhö Luïc Chaâu, keå ra cuõng laø caûnh thieân ñaøng roài
vaäy.
Ñòa phöông khoâng heïp laém, laïi raát myõ leä, caây moïc xanh rôøn, trong vuøng caây
xinh töôi ñoù, vaêng vaúng tieáng nhaïc vang leân.
Luïc Chaâu moät aûo aûnh trong thaàn thoaïi.
Vaø nôi ñoù, hieän giôø, moät nöõ yeâu töøng aên thòt haøng ngaøn haøng vaïn ngöôøi ñang thuï
höôûng caûnh an nhaøn ?
Long hổ phong vân - Hồi 36 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 36 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 36 9 10 465