Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 38

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 654 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
396
CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI TAÙM
CAO XANH XUOÁNG PHÖÔÙC
Cô Baêng Nhaïn thoát:
-Chuùng ta neân ñeå yù ñeán Vöông Xung !
Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu:
-Ñuùng roài ! Vaø nhaát ñònh caùi teân Vöông Xung khoâng phaûi laø teân thaät cuûa haén !
Cô Baêng Nhaïn tieáp:
-Chaúng nhöõng haønh tung cuûa haén bí maät maø voõ coâng cuûa haén cuõng ñöôïc giaáu
dieám luoân. Haén coá che giaáu thaân theá vaø taøi naêng, chaéc chaén laø do moät möu ñoà gì
ñoù…
Tieåu Phi mæm cöôøi:
-Ngöôi cho raèng haén laø ngöôøi coù voõ coâng cao nhaát trong boïn ?
Cô Baêng Nhaïn chôùp maét:
-Khoâng leõ ta laàm ?
Tieåu Phi laéc ñaàu:
-Theo ta nghó haén coøn keùm moät ngöôøi !
Cô Baêng Nhaïn hoûi gaáp:
-Ai ?
Tieåu Phi buoâng töøng tieáng:
-Tyø Baø Coâng Chuùa !
Hoà Thieát Hoa voã ñuøi keâu beùp moät tieáng:
-Phaûi ! Neáu naøng chaúng bieát voõ coâng thì chaúng bao giôø coù nhaõn löïc cao minh nhö
vaäy !
Tieåu Phi laïi tieáp:
-Hôn Vöông Xung, naøng che giaáu kín ñaùo taøi naêng cuûa naøng, toû ra yeáu ñuoái, gioù
thoåi cuõng bay, neáu khoâng luyeän ñöôïc noäi coâng ñeán möïc hoûa haàu, thì chaúng khi naøo
naøng doàn eùp kình khí ñöôïc nhö vaäy.
Hoà Thieát Hoa nhìn quanh ngoâi leàu, boãng cöôøi leân maáy tieáng, roài laåm nhaåm:
-Moät naøng coâng chuùa ôû taïi quan aûi xa xoâi, coù voõ coâng cao tuyeät ñuùng laø moät söï
kieän thích thuù ñaáy !
Y ñöa cao cheùn röôïu leân, nhìn boïn Cô Baêng Nhaïn, Tieåu Phi, ñoaïn noác moät hôi
caïn.
Boång coù tieáng haéng daëng vang leân beân ngoaøi leàu. Roài coù tieáng cöôøi, tieáp theo laø
moät caâu noùi:
-Tam vò chöa nguû aø ? May quaù ! Taïi haï ñeán ñaây baùi kieán ñaáy !
Long hổ phong vân - Hồi 38 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 38 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 38 9 10 0